สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ
                  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
                           ประจำเดือน มีนาคม 2561
                           ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561
                           ประจำเดือน มกราคม 2561
                           ประจำเดือน ธันวาคม 2560
                           ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560
                           ประจำเดือน ตุลาคม 2560
                  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
                           ประจำเดือน กันยายน 2560
                           ประจำเดือน สิงหาคม 2560
                           ประจำเดือน กรกฎาคม 2560
                           ประจำเดือน มิถุนายน 2560
                           ประจำเดือน พฤษภาคม 2560
                           ประจำเดือน เมษายน 2560
                           ประจำเดือน มีนาคม 2560
                           ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560
                           ประจำเดือน มกราคม 2560
                           ประจำเดือน ธันวาคม 2559
                           ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559
                           ประจำเดือน ตุลาคม 2559
                  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
                           ประจำเดือน กันยายน 2559
                           ประจำเดือน สิงหาคม 2559
                           ประจำเดือน กรกฎาคม 2559
                           ประจำเดือน มิถุนายน 2559
                           ประจำเดือน พฤษภาคม 2559
                           ประจำเดือน เมษายน 2559
                           ประจำเดือน มีนาคม 2559
                           ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559
                           ประจำเดือน มกราคม 2559
                           ประจำเดือน ธันวาคม 2558
                           ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558
                           ประจำเดือน ตุลาคม 2558
                  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
                           ประจำเดือน กันยายน 2558
                           ประจำเดือน สิงหาคม 2558
                           ประจำเดือน กรกฎาคม 2558
                           ประจำเดือน มิถุนายน 2558
                           ประจำเดือน พฤษภาคม 2558
                           ประจำเดือน เมษายน 2558
                           ประจำเดือน มีนาคม 2558
                           ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558
                           ประจำเดือน มกราคม 2558
                           ประจำเดือน ธันวาคม 2557
                           ประจำเดือน พฤศจิกายน 2557
                           ประจำเดือน ตุลาคม 2557
                  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
                           ประจำเดือน กันยายน 2557
                           ประจำเดือน สิงหาคม 2557
                           ประจำเดือน กรกฎาคม 2557
                           ประจำเดือน มิถุนายน 2557
                           ประจำเดือน พฤษภาคม 2557
                           ประจำเดือน เมษายน 2557
                           ประจำเดือน มีนาคม 2557
                           ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2557
                           ประจำเดือน มกราคม 2557
                           ประจำเดือน ธันวาคม 2556
                           ประจำเดือน พฤศจิกายน 2556
                           ประจำเดือน ตุลาคม 2556
                  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
                           ประจำเดือน กันยายน 2556
                           ประจำเดือน สิงหาคม 2556
                           ประจำเดือน กรกฎาคม 2556
                           ประจำเดือน มิถุนายน 2556
                           ประจำเดือน พฤษภาคม 2556
                           ประจำเดือน เมษายน 2556
                           ประจำเดือน มีนาคม 2556
                           ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2556
                           ประจำเดือน มกราคม 2556
                           ประจำเดือน ธันวาคม 2555
                           ประจำเดือน พฤศจิกายน 2555
                           ประจำเดือน ตุลาคม 2555
                  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555
                           ประจำเดือน กันยายน 2555
                           ประจำเดือน สิงหาคม 2555
                           ประจำเดือน กรกฎาคม 2555
                           ประจำเดือน มิถุนายน 2555
                           ประจำเดือน พฤษภาคม 2555
                           ประจำเดือน เมษายน 2555
                           ประจำเดือน มีนาคม 2555
                           ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2555
                           ประจำเดือน มกราคม 2555
                           ประจำเดือน ธันวาคม 2554
                           ประจำเดือน พฤศจิกายน 2554
                           ประจำเดือน ตุลาคม 2554
                  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
                           ประจำเดือน กันยายน 2554
                           ประจำเดือน สิงหาคม 2554
                           ประจำเดือน พฤษภาคม 2554
                           ประจำเดือน เมษายน 2554
                           ประจำเดือน มีนาคม 2554