Logo of Legal Execution Department กลับหน้าหลัก กรมบังคับคดี เกี่ยวกับกรมบังคับคดี บริการต่างๆของกรมบังคับคดี ลิ้งค์หน่วยงานภายใน/ภายนอกกรมบังคับคดี ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สาระน่ารู้ การใช้จ่ายเงินดอกเบี้ยอันเกิดจ่ากเงินกลางของส่วนราชการ สังกัดกระทรวงยุติธรรม แผนผังเว็บไซต์กรมบังคับคดี ค้นหาประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
     ประกาศอธิบดีกรมบังคับคดี
            เรื่อง กำหนดสื่ออิเล็กทรอนิกส์สาธารณะเพื่อโฆษณาคำสั่งหรือคำพิพากษาของศาลหรือประกาศหรือคำสั่งของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในคดีล้มละลาย
            เรื่อง การเลื่อนการชำระราคาส่วนที่เหลือ
            เรื่อง วิธีการเสนอราคา
            เรื่อง หลักเกณฑ์การวางหลักประกันพิเศษ
            เรื่อง กำหนดเว็บไซต์เพื่อโฆษณาประกาศขายทอดตลาดและการโฆษณาประกาศขายทอดตลาดในหนังสือพิมพ์รายวัน
            เรื่อง กำหนดสถานที่ราชการเพื่อปิดประกาศขายทอดตลาด
            เรื่อง แบบประกาศขายทอดตลาด (ฉบับที่ 8)
            เรื่อง แบบประกาศขายทอดตลาด (ฉบับที่ 7)
            เรื่อง แบบประกาศขายทอดตลาด (ฉบับที่ 6)
            เรื่อง การขายทอดตลาดโดยเพิ่มช่องทางในการเสนอราคาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
            เรื่อง การขยายระยะเวลาในการชำระราคาส่วนที่เหลือ (ฉบับที่ 3)
            เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือกผู้ไกล่เกลี่ย
            เรื่อง แบบประกาศขายทอดตลาด (ฉบับที่ 5)
            เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการวางหลักประกันพิเศษหรือหลักประกันเพิ่ม
            เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการวางหลักประกัน
            เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอุทธรณ์คำสั่งของเจ้าพนักงานบังคับคดีในการ ความคุมการขายทอดตลาด
            เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขายทอดตลาดใหม่กรณีไม่มีผู้เสนอราคา
            เรื่อง การขยายระยะเวลาในการชำระราคาส่วนที่เหลือ
            เรื่อง วิธีการเสนอราคา
            เรื่อง กำหนดสถานที่ราชการเพื่อปิดประกาศขายทอดตลาด
            เรื่อง แบบประกาศขายทอดตลาด (ฉบับที่ 4)
            เรื่อง แบบประกาศขายทอดตลาด (ฉบับที่ 3)
            เรื่อง กำหนดเวบไซต์เพื่อโฆษณาประกาศขายทอดตลาด
สถิติผู้เข้าชม : สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 3,008สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 3,008สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 3,008สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 3,008สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 3,008
Web Browser Support : Internet Explorer