Logo of Legal Execution Department กลับหน้าหลัก กรมบังคับคดี เกี่ยวกับกรมบังคับคดี บริการต่างๆของกรมบังคับคดี ลิ้งค์หน่วยงานภายใน/ภายนอกกรมบังคับคดี ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สาระน่ารู้ การใช้จ่ายเงินดอกเบี้ยอันเกิดจ่ากเงินกลางของส่วนราชการ สังกัดกระทรวงยุติธรรม แผนผังเว็บไซต์กรมบังคับคดี ค้นหาประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
 
ส่วนกลาง ภูมิภาค 1 ภูมิภาค 2 ภูมิภาค 3 ภูมิภาค 4 ภูมิภาค 5 ภูมิภาค 6 ภูมิภาค 7 ภูมิภาค 8 ภูมิภาค 9
ลำดับที่

ชื่อผู้ขอไกล่เกลี่ย

ชื่อคู่กรณี

เรื่องที่ขอไกล่เกลี่ย

วันที่นัด

เวลา

ชื่อผู้ทำการไกล่เกลี่ย

ผลการไกล่เกลี่ย

หมายเหตุ

1

นายธวัชชัย ดิลกสัมพันธ์

นายสี ชีหรั่ง

หนี้ตามหมาย

11เม.ย.

10:00 น.

นายณรงค์ฤทธิ์ สุขโข

งดดำเนินการ

-

2

นางนัทภรณ์ ดวงทอง

บ.พระนครยนตรการ จำกัด

หนี้ตามคำพิพากษา

25ม.ค.50

10:00 น.

นายณรงค์ฤทธิ์ สุขโข

สำเร็จ

ถอนการยึดทรัพย์และถอนการบังคับคดี

3

นางส้มจีน จันทคำมา

นายเจริญ ช่างขาว

หนี้ตามหมาย

26ม.ค.50

10:00 น.

นายณรงค์ฤทธิ์ สุขโข

สำเร็จ

ถอนการยึดถอนการบังคับคดี

4

นางเสงี่ยม อุดมดี

นายกฤษดา นิธิธนาธร

หนี้ตามหมาย

11เม.ย.50

10:00 น.

นายณรงค์ฤทธิ์

งดดำเนินการ

คู่กรณีไม่มา

5

นายชัยวัฒน์ ศิลวรรณ

นางวาสนา ละครไชย

ผ่อนชำระหนี้ , งดการบังคับคดี

26เม.ย.50

15:30 น.

นายฉัตรชัย สื่อสันติสุข

สำเร็จ

-

6

นางแจ่ม ไตรณรงค์

นางกนกวรรณ ไตรณรงค์

แบ่งทรัพย์

07มิ.ย.

10:00 น.

นายณรงค์ฤทธิ์

งดดำเนินการ

คู่กรณีไม่มา

7

นางสาวนงลักษณ์ นุตยภิบาล

ธนาคารอาคารสงเคราะห์จังหวัดร้อยเอ็ด

ขอลดยอดหนี้ลงและขอผ่อนชำระเป็นรายเดือน

05ก.ย.

09:00 น.

นางสาวธีรนุช ธีรกุล

ไม่สำเร็จ

ไม่สามารถดำเนินการไกล่เกลี่ยได้ เนื่องจากมีแต่ฝ่ายผู้ร้องขอมาพบนัด แต่ฝ่ายธนาคารไม่มาและแจ้งความประสงค์ให้ฝ่ายผู้ร้องเข้าพบด้วยตนเอง

8

นายสมพอน ชนรินทร์

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดชุม

ขอให้จำเลยชำระหนี้โจทก์ตามหมายบังคับคดี

06ก.ย.

09:00 น.

นางสาวธีรนุช ธีรกุล

ไม่สำเร็จ

คูกรณีทั้งสองฝ่ายมาพบและได้ตกลงที่จะมีการนัดคุยกันอีกครั้ง และจะแจ้งผลให้ศูนย์ไกล่เกลี่ยสำนักงานบังคับคดียโสธรทราบ

9

นางกนกวรรณ พุ่มสาขา

นายนราธิป รักอำนวยกิจ

ขอลดยอดหนี้และชำระเป็นรายเดือน

11ต.ค.

09:30 น.

นางสาวธีรนุช ธีรกุล

-

10

นางนวลศรี นักบุญ

บ.บริหารสินทรัพย์สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด

ขอลดยอดหนี้ลงและขอผ่อนชำระในครั้งเดียว

17ต.ค.

09:30 น.

นางสาวธีรนุช ธีรกุล

งดดำเนินการ

ได้รับแจ้งจากผู้แทนโจทก์ว่าแม้มาตามนัดก็ไม่อาจทำการไกล่เกลี่ยได้เนื่องจากไม่ใช่ผู้มีอำนาจตัดสินใจ ประสงค์ให้ผู้ร้อง (จำเลย) ดำเนินการติกต่อกับบริษัทฯ.โจทก์ด้วยตนเอง

11

นางณัฎฐนิชา แถมพันธ์

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ฯ

ขอชำระหนี้ตามหมายบังคับคดี และผ่อนชำระเป็นรายเดือน

25ก.ย.

09:00 น.

นางสาวธีรนุช ธีรกุล

สำเร็จ

ผู้ร้องยื่นคำร้องและผู้ไกล่เกลี่ยสอบถามว่าได้มีการติดต่อกับธนาคารหรือไม่และได้เสนอให้ผู้ร้องขอติดต่อกับทางธนาคารก่อนโดยขอผ่อนชำระกับทางธนาคารและวันเดียวได้รับแจ้งจากผู้ร้องว่าธนาคารยินยอมให้ผ่อนชำระได้และผู้ร้องยินยอมชำระค่าปรับและดอกเบี้ยแก่ธนาคาร

12

By PowerDream

By PowerDream

By PowerDream

03พ.ย.

14:00 น.

By PowerDream

สำเร็จ

-

13

นายศักดิ์ดา พันธ์เพ็ง

นายเล้ง สินธุ์เชาวน์

ชำระหนี้ภายนอก

15ก.ย.49

11:30 น.

นายฉัตรชัย สื่อสันติสุข

สำเร็จ

ชำระหนี้เสร็จสิ้นถอนการบังคับคดีแล้ว

14

นางสุบรรณ แสนสีทา

นางทองสุก ขันทองคำ

ขอผ่อนชำระหนี้เป็นรายเดือน

18ก.ย.49

10:25 น.

นายฉัตรชัย สื่อสันติสุข

สำเร็จ

อยู่ระหว่างชำระหนี้

15

นางหลอด โพธิ์ชัย

นายไสว มินขุนทด

ยึดทรัพย์

26พ.ค.49

13:00 น.

นายประจบ พันธุชิน

สำเร็จ

-

16

นายไพศาล อุตมะพันธ์

บริษัทรุ่งทรัพย์ จำกัด

ยึดทรัพย์

18ม.ค.49

10:00 น.

นายประจบ พันธุชิน

ไม่สำเร็จ

-

17

นายคำภา สุขทั่วญาติ

นางสมัย บุญภูมิ

แพ่งทรัพย์

16ก.พ.49

10:00 น.

นายณรงค์ฤทธิ์ สุขโข

ไม่สำเร็จ

-

18

น.ส.ฉวีวรรณ ภิรมย์ชม

นายประวิทย์ ชาติชนะ

อายัด

03มี.ค.49

13:30 น.

นายประจบ พันธุชิน

สำเร็จ

-

19

นายเพชร ศรีศิลป์

นางนงเยาว์ หมอกชัย

แบ่งทรัพย์

17พ.ค.49

10:00 น.

นายณรงค์ฤทธิ์ สุขโข

สำเร็จ

-

20

นางอำไพหรือจุฬาลักษณ์ อัครสุนทราภรณ์

หจก.เอส.เอส.เจริญยนต์

ยึดทรัพย์

18พ.ค.49

13:30 น.

นายประจบ พันธุชิน

ไม่สำเร็จ

-

21

นายธวัชชัย ยอดเสรณี

นายทองใบ หอมกลิ่น

ยึดทรัพย์

19พ.ค.49

10:30 น.

นายประจบ พันธุชิน

สำเร็จ

-

22

นางสุจิตรา พรมบุ

นายประยนต์ เพ็งพล

แบ่งทรัพย์สิน

27พ.ย.

09:00 น.

นายวรวุฒิ ภู่พงษ์

สำเร็จ

-

23

นางมลิวรรณ เหล่าบัวบาน

นางเลี้ยง มาสันเทียะ

ขับไล่

22พ.ย.

10:00 น.

นายวรวุฒิ ภู่พงษ์

สำเร็จ

-

24

นายกิมเลี้ยง แซ่ลี้

พลอากาศโทประสาน ทิพยเกษร

ขอผ่อนชำระหนี้ตามหมายบังคับคดี

11ม.ค.

09:00 น.

นายณรงค์ฤทธิ์ สุขโข

งดดำเนินการ

คู่กรณีไม่มา

25

นายไพฑูรย์ บุญจอง

นายไพบูลย์ แสงสุวรรณ

ขอให้จำเลยชำระหนี้โจทก์ตามหมายบังคับคดี

30ต.ค.

13:30 น.

นางสาวธีรนุช ธีรกุล

จำเลยตกลงชำระหนี้ให้แก่โจทก์เป็นจำนวนเงิน 20,000 บาท ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2555 เวลา 13.00 น. ณ ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทสำนักงานบังคับคดี โจทก์จะถอนการบังคับคดีโดยจำเลยจะเป็นผู้เสียค่าธรรมเนียมทั้งสิ้น

26

นายชลอ สิงห์วิไลกุล

บริษัทกฎหมายเรืองฤทธิ์

ชำระหนี้ประนีประนอมยอมความ

20ก.ย.

10:00 น.

นายทรงชัย ศิริไพบูลย์

สำเร็จ

ตกลงชำระหนี้กันตามหนี้ที่มีอยู่แล้ว

27

นายบุญมา ศิริจันทร์ (ผู้ค้ำประกัน)

ธนาคารกรุงเทพฯ.สาขายโสธร

ขอลดยอดหนี้ลงและขอผ่อนชำระในครั้งเดียว

07ก.ย.

09:00 น.

นางสาวธีรนุช ธีรกุล

คู่กรณีทั้งสองมาตามนัด แต่ไม่สามารถตกลงได้ทางธนาคารและตกลงที่จะมีการนัดพูดคุยกันอีกครั้งในวันที่ 8 ต.ค.2555 (ขอเลื่อนนัดครั้งที่ 2 เนื่องจากอยู่ระหว่างการพิจารณาคำขอลดยอดหนี้ของผู้ร้องขอไกล่เกลีย)


ย้อนกลับ
 
Web Browser Support : Internet Explorer