Logo of Legal Execution Department กลับหน้าหลัก กรมบังคับคดี เกี่ยวกับกรมบังคับคดี สายตรงผู้บริหาร ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง บริการต่างๆของกรมบังคับคดี ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร ค้นหาประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ลิ้งค์หน่วยงานภายใน/ภายนอกกรมบังคับคดี
เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรมต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อดทน และ เสียสละ หากพบเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของกรมบังคับคดีมีการเรียกรับทรัพย์สินประพฤติไม่เหมาะสมหรือทุจริต ขอให้แจ้งต่อ อธิบดีกรมบังคับคดี หมายเลขโทรศัพท์ 02-881-4800 และเรื่องทั่วไปติดต่อ 02-881-4999

สถานที่ติดต่อ

เมื่อศาลออกหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีแล้ว เจ้าหนี้ตามคำพิพากษาที่ประสงค์จะบังคับ คดีให้ติดต่อเจ้าพนักงานบังคับคดียังสถานที่ต่อไปนี้

ส่วนกลาง หมายบังคับคดีของศาลในเขตกรุงเทพมหานคร ต้องติดต่อกับเจ้าพนักงานบังคับคดีประจำ สำนักงานบังคับคดีกรุงเทพมหานคร เขตพื้นที่ 1-6 ดังนี้

(1) หมายบังคับคดี (หมายเลขคดีแดง) หรือหมายยึดทรัพย์ชั่วคราว (หมายเลขคดีดำ) ของคดีที่อยู่ในเขตอำนาจของศาลดุสิต ศาลแพ่ง ศาลแขวงพระนครเหนือ ศาลภาษีอากรกลาง ศาลทรัพย์สินทางปัญญา ให้ติดต่อ สำนักงานบังคับคดีกรุงเทพมหานคร เขตพื้นที่ 1

(2) หมายบังคับคดี (หมายเลขคดีแดง) หรือหมายยึดทรัพย์ชั่วคราว (หมายเลขคดีดำ) ของคดีที่อยู่ในเขตอำนาจของศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ศาลจังหวัดพระโขนง ศาลแขวงพระนครใต้ ศาลแขวงพระโขนง ศาลแรงงาน ศาลแขวงปทุมวัน ให้ติดต่อ สำนักงานบังคับคดีกรุงเทพมหานคร เขตพื้นที่ 2

(3) หมายบังคับคดี (หมายเลขคดีแดง) หรือหมายยึดทรัพย์ชั่วคราว (หมายเลขคดีดำ) ของคดีที่อยู่ในเขตอำนาจศาลมีนบุรี ให้ติดต่อ สำนักงานบังคับคดีกรุงเทพมหานคร เขตพื้นที่ 3

(4) หมายบังคับคดี (หมายเลขคดีแดง) หรือหมายยึดทรัพย์ชั่วคราว (หมายเลขคดีดำ) ของคดีที่อยู่ในเขตอำนาจศาลตลิ่งชัน ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ให้ติดต่อ สำนักงานบังคับคดีกรุงเทพมหานคร เขตพื้นที่ 4

(5) หมายบังคับคดี (หมายเลขคดีแดง) หรือหมายยึดทรัพย์ชั่วคราว (หมายเลขคดีดำ) ของคดีที่อยู่ในเขตอำนาจของศาลจังหวัดพระโขนง ศาลแขวงพระโขนง ให้ติดต่อ สำนักงานบังคับคดีกรุงเทพมหานคร เขตพื้นที่ 5

(6) หมายบังคับคดี (หมายเลขคดีแดง) หรือหมายยึดทรัพย์ชั่วคราว (หมายเลขคดีดำ) ขอคดีที่อยู่ในเขตอำนาจของศาลแพ่งธนบุรี ศาลแขวงธนบุรี ศาลอาญาธนบุรี ให้ติดต่อ สำนักงานบังคับคดีกรุงเทพมหานคร เขตพื้นที่ 6

ส่วนภูมิภาค หมายบังคับคดีของศาลในต่างจังหวัด

(1) หมายบังคับคดี (หมายเลขคดีแดง) หรือหมายยึดทรัพย์ชั่วคราว (หมายเลขคดีดำ) ของศาลในจังหวัด ที่มีสำนักบังคับคดีจังหวัดนั้นๆ

(2) หมายบังคับคดีของศาลอื่นนอกจากที่กล่าวในข้อ (1) ให้ติดต่อจ่าศาลของศาลนั้นๆ

 Web Browser Support : Internet Explorer , Google Chrome