Logo of Legal Execution Department กลับหน้าหลัก กรมบังคับคดี เกี่ยวกับกรมบังคับคดี สายตรงผู้บริหาร ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง บริการต่างๆของกรมบังคับคดี ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร ค้นหาประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ลิ้งค์หน่วยงานภายใน/ภายนอกกรมบังคับคดี
เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรมต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อดทน และ เสียสละ หากพบเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของกรมบังคับคดีมีการเรียกรับทรัพย์สินประพฤติไม่เหมาะสมหรือทุจริต ขอให้แจ้งต่อ อธิบดีกรมบังคับคดี หมายเลขโทรศัพท์ 02-881-4800 และเรื่องทั่วไปติดต่อ 02-881-4999
LED : บริการประชาชน
 
กฎหมายใหม่
 
  พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2561
  ประกาศอธิบดีกรมบังคับคดี เรื่อง กำหนดสื่ออิเล็กทรอนิกส์สาธารณะเพื่อโฆษณาคำสั่งหรือคำพิพากษาของศาลหรือประกาศหรือคำสั่งของ
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในคดีล้มละลาย
  พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 30) พ.ศ.2560
  ACT AMENDING THE CIVIL PROCEDURE CODE (NO. 30), B.E. 2560 (2017)
  คำสั่ง คสช.ที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ
  Bankruptcy Act (NO. 9) B.E. 2559 (2016)
  พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2559
  พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 25) พ.ศ.2559
  Thailand Insolvency and Secured Transaction Reform
  Bankruptcy Act B.E. 2483 (1940)
  Bankruptcy Act (No. 8) B.E. 2558 (2015)
  หลักเกณฑ์การวางหลักประกันการเข้าเสนอราคา
  หลักเกณฑ์ในการกำหนดราคาเริ่มต้นและราคาที่สมควรขายในการขายทอดตลาด
  ข้อกำหนดของประธานศาลฎีกาว่าด้วยการดำเนินคดีแบบกลุ่ม พ.ศ.2559
  กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขายทอดตลาด พ.ศ.2559
  แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 30) พ.ศ.2558
 
กฎหมายใหม่
 
       ตามที่กรมบังคับคดีได้เสนอร่าง พรบ.แก้ไขเพิ่มเติม ปวิพ. (ฉบับที่...) พ.ศ. .... (มาตรา 309 จัตวา) และร่าง พรบ.แก้ไขเพิ่มเติม ปวิพ. (ฉบับที่....) พ.ศ. .... (ภาค 4 ลักษณะ 2) เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2558 ได้นำเสนอร่าง พรบ.ทั้ง 2 ฉบับต่อที่ประชุม ครม. และมีมติเห็นชอบในหลักการร่าง พรบ.ทั้งสองฉบับดังกล่าวแล้ว  
 
  ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... (ส่วนการล้มละลายของไทย)
  ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... (ส่วนการล้มละลายเกี่ยวกับต่างประเทศ (เฉพาะมาตรา 40 และมาตรา 41))
  ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... (การวางทรัพย์)
  ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่..) พ.ศ. ... (การล้มละลายและฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้) "สภานิติบัญญัติแห่งชาติลงมติรับหลักการ
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2560 ในคราวประชุมครั้งที่ 58/2560"
  ร่างพระราชบัญญัติเจ้าพนักงานบังคับคดี พ.ศ. ...
  ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
  การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
  Explanatory Memorandum of Draft Bankruptcy Act (No. ..) B.E. .…
 
Web Browser Support : Internet Explorer , Google Chrome