Logo of Legal Execution Department กลับหน้าหลัก กรมบังคับคดี เกี่ยวกับกรมบังคับคดี สายตรงผู้บริหาร ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง บริการต่างๆของกรมบังคับคดี ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร ค้นหาประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ลิ้งค์หน่วยงานภายใน/ภายนอกกรมบังคับคดี
เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อดทน และ เสียสละ หากพบเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของกรมบังคับคดีมีการเรียกรับทรัพย์สิน
ประพฤติไม่เหมาะสมหรือทุจริต ขอให้แจ้งต่อ อธิบดีกรมบังคับคดี หมายเลขโทรศัพท์ 02-881-4800 และเรื่องทั่วไปติดต่อ 02-881-4999
LED : บริการประชาชนกฎหมายใหม่
 
 

กฎหมายใหม่
 
        ตามที่กรมบังคับคดีได้เสนอร่าง พรบ.แก้ไขเพิ่มเติม ปวิพ. (ฉบับที่...) พ.ศ. .... (มาตรา 309 จัตวา) และร่าง พรบ.แก้ไขเพิ่มเติม ปวิพ. (ฉบับที่....) พ.ศ. .... (ภาค 4 ลักษณะ 2) เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2558 ได้นำเสนอร่าง พรบ.ทั้ง 2 ฉบับต่อที่ประชุม ครม. และมีมติเห็นชอบในหลักการร่าง พรบ.ทั้งสองฉบับดังกล่าวแล้ว

 
Web Browser Support : Internet Explorer , Google Chrome