home หน้าหลัก สายตรงผู้บริหาร บริการประชาชน ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรมต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อดทน และ เสียสละ หากพบเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของกรมบังคับคดีมีการเรียกรับทรัพย์สินประพฤติไม่เหมาะสมหรือทุจริต
ขอให้แจ้งต่อ อธิบดีกรมบังคับคดี หมายเลขโทรศัพท์ 02-881-4800 และเรื่องทั่วไปติดต่อ 02-881-4999
กฎหมาย - กรมบังคับคดี
หน้าหลัก / กฎหมายของกรมบังคับคดี

 

 กฎหมายใหม่

icon พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2561 iconnew
icon ประกาศอธิบดีกรมบังคับคดี เรื่อง กำหนดสื่ออิเล็กทรอนิกส์สาธารณะเพื่อโฆษณาคำสั่งหรือคำพิพากษาของศาลหรือประกาศหรือคำสั่งของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในคดีล้มละลาย iconnew
icon พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 30) พ.ศ.2560 icon
icon ACT AMENDING THE CIVIL PROCEDURE CODE (NO. 30), B.E. 2560 (2017) icon
icon คำสั่ง คสช.ที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ icon
icon Bankruptcy Act (NO. 9) B.E. 2559 (2016) icon
icon พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2559 icon
icon พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 25) พ.ศ.2559 icon
icon Thailand Insolvency and Secured Transaction Reform icon
icon Bankruptcy Act B.E. 2483 (1940) icon
icon Bankruptcy Act (No. 8) B.E. 2558 (2015) icon
icon หลักเกณฑ์การวางหลักประกันการเข้าเสนอราคา icon
icon หลักเกณฑ์ในการกำหนดราคาเริ่มต้นและราคาที่สมควรขายในการขายทอดตลาด icon
icon ข้อกำหนดของประธานศาลฎีกาว่าด้วยการดำเนินคดีแบบกลุ่ม พ.ศ.2559 icon
icon กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขายทอดตลาด พ.ศ.2559 icon
icon แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 30) พ.ศ.2558 icon


 ร่างกฎหมายของกรมบังคับคดี

     ตามที่กรมบังคับคดีได้เสนอร่าง พรบ.แก้ไขเพิ่มเติม ปวิพ. (ฉบับที่...) พ.ศ. .... (มาตรา 309 จัตวา) และร่าง พรบ.แก้ไขเพิ่มเติม ปวิพ. (ฉบับที่....) พ.ศ. .... (ภาค 4 ลักษณะ 2) เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2558 ได้นำเสนอร่าง พรบ.ทั้ง 2 ฉบับต่อที่ประชุม ครม. และมีมติเห็นชอบในหลักการร่าง พรบ.ทั้งสองฉบับดังกล่าวแล้ว
icon ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... (ส่วนการล้มละลายของไทย) icon
icon ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... (ส่วนการล้มละลายเกี่ยวกับต่างประเทศ (เฉพาะมาตรา 40 และมาตรา 41)) icon
icon ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... (การวางทรัพย์) icon
icon ร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่..) พ.ศ. ... (การล้มละลายและฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้) "สภานิติบัญญัติแห่งชาติลงมติรับหลักการ
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2560 ในคราวประชุมครั้งที่ 58/2560"
icon
icon ร่างพระราชบัญญัติเจ้าพนักงานบังคับคดี พ.ศ. ... icon
icon ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... icon
icon การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) icon
icon Explanatory Memorandum of Draft Bankruptcy Act (No. ..) B.E. .… icon
 
 
ระบบบริการประชาชน (E-Service)
dot-wh เข้าสู่ระบบสอบถามสถานะคดี
dot-wh ค้นหาทรัพย์ประกาศขายทอดตลาด
dot-wh ตรวจสอบเจ้าของสำนวนคดีล้มละลาย
dot-wh ระบบการรับจองคิวด้านการบังคับคดีล่วงหน้า
dot-wh การส่งเงินอายัดและเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์
dot-wh ขายทอดตลาดตามโครงการบ้านล้านหลัง
dot-wh ขายทอดตลาดตามโครงการบ้านประชารัฐ
dot-wh ขายทอดตลาดสิ่งของ
dot-wh รายงานผลการขายทอดตลาด
dot-wh คู่มือผู้ซื้อทรัพย์ขายทอดตลาด
dot-wh Manual for Buyers
dot-wh ท่านถาม-เราตอบ
dot-wh คู่มือ / กฎหมาย เพื่อประชาชน
dot-wh คู่มือ / ขั้นตอนการบังคับคดี
dot-wh แบบฟอร์มติดต่อราชการ
dot-wh ยื่นคำร้อง ทางอิเล็กทรอนิกส์
dot-wh infographic
dot-wh ตรวจสอบจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์การเข้าประมูลทรัพย์
dot-wh ดาวน์โหลด Application On Mobile

 
กรมบังคับคดี
189/1 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทร 0 - 2881 - 4999 (อัตโนมัติ 20 คู่สาย)
สายด่วนกรมบังคับคดี : 1111 ต่อ 79
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : itsupport@led.mail.go.th
face1  twister-01  line-01  WCAG 2.0 (Level AAA)  ipv6 ready
รองรับการทำงานบน Microsoft Internet Explorer 11 หรือ Google Chrome, Firefox, Safari ล่าสุด
| Website Policy | Security Policy | Privacy Policy | Sitemap |
สถิติผู้เข้าชม วันนี้ : สถิติผู้เข้าชมรายวัน  10,477สถิติผู้เข้าชมรายวัน  10,477สถิติผู้เข้าชมรายวัน  10,477สถิติผู้เข้าชมรายวัน  10,477สถิติผู้เข้าชมรายวัน  10,477สถิติผู้เข้าชมรายวัน  10,477   เดือนนี้ : สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 257,320สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 257,320สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 257,320สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 257,320สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 257,320สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 257,320สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 257,320
Copyright By Legal Execution Department