home หน้าหลัก สายตรงผู้บริหาร บริการประชาชน ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรมต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อดทน และ เสียสละ หากพบเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของกรมบังคับคดีมีการเรียกรับทรัพย์สินประพฤติไม่เหมาะสมหรือทุจริต
ขอให้แจ้งต่อ อธิบดีกรมบังคับคดี หมายเลขโทรศัพท์ 02-881-4800 และเรื่องทั่วไปติดต่อ 02-881-4999
การรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย : กรมบังคับคดี
การรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ส่วนการล้มละลายเกี่ยวกับต่างประเทศ)
   กรมบังคับคดีได้ยกร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... ซึ่งคณะรัฐมนตรีเห็นชอบอนุมัติหลักการ เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559 กรมบังคับคดีได้ร่วมหารือกับสำนักงานศาลยุติธรรมและคณะกรรมการร่วมเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ตามมติของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) เนื่องจากมีข้อโต้แย้งและคัดค้าน จำนวน 12 ครั้ง ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 และครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 เพื่อให้การตรากฎหมายของกรมบังคับคดีสอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 77 กรมบังคับคดีจึงได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องกับร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ส่วนการล้มละลายเกี่ยวกับต่างประเทศ)โดยผู้เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไปสามารถแสดงความเห็นผ่านทางเว็บไซต์กรมบังคับคดี http://www.led.go.th และเว็บไซต์ http://www.lawamendment.go.th ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เพื่อกรมบังคับคดีจะได้รวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ส่วนการล้มละลายเกี่ยวกับต่างประเทศ) ประกอบการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาต่อไป
   กรมบังคับคดีจึงขอเชิญชวนประชาชนและผุ้เกี่ยวข้องร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ส่วนการล้มละลายเกี่ยวกับต่างประเทศ)
   icon สรุปประเด็นข้อสังเกตของคณะทำงานเพื่อพิจารณาปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ส่วนการล้มละลายเกี่ยวกับต่างประเทศ)
   icon สรุปรายงานผลการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ส่วนการล้มละลายเกี่ยวกับต่างประเทศ) พร้อมคำชี้แจงรายประเด็น
   icon สรุปวิเคราะห์ผลกระทบในการออกกฎหมาย
 
ระบบบริการประชาชน (E-Service)
dot-wh เข้าสู่ระบบสอบถามสถานะคดี
dot-wh ค้นหาทรัพย์ประกาศขายทอดตลาด
dot-wh ตรวจสอบเจ้าของสำนวนคดีล้มละลาย
dot-wh ระบบการรับจองคิวด้านการบังคับคดีล่วงหน้า
dot-wh การส่งเงินอายัดและเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์
dot-wh ขายทอดตลาดตามโครงการบ้านล้านหลัง
dot-wh ขายทอดตลาดตามโครงการบ้านประชารัฐ
dot-wh ขายทอดตลาดสิ่งของ
dot-wh รายงานผลการขายทอดตลาด
dot-wh คู่มือผู้ซื้อทรัพย์ขายทอดตลาด
dot-wh Manual for Buyers
dot-wh ท่านถาม-เราตอบ
dot-wh คู่มือ / กฎหมาย เพื่อประชาชน
dot-wh คู่มือ / ขั้นตอนการบังคับคดี
dot-wh แบบฟอร์มติดต่อราชการ
dot-wh ยื่นคำร้อง ทางอิเล็กทรอนิกส์
dot-wh infographic
dot-wh ตรวจสอบจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์การเข้าประมูลทรัพย์
dot-wh ดาวน์โหลด Application On Mobile

 
กรมบังคับคดี
189/1 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทร 0 - 2881 - 4999 (อัตโนมัติ 20 คู่สาย)
สายด่วนกรมบังคับคดี : 1111 ต่อ 79
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : itsupport@led.mail.go.th
face1  twister-01  line-01  WCAG 2.0 (Level AAA) 
รองรับการทำงานบน Microsoft Internet Explorer 11 หรือ Google Chrome, Firefox, Safari ล่าสุด
| Website Policy | Security Policy | Privacy Policy | Sitemap |
สถิติผู้เข้าชม วันนี้ : สถิติผู้เข้าชมรายวัน  3,138สถิติผู้เข้าชมรายวัน  3,138สถิติผู้เข้าชมรายวัน  3,138สถิติผู้เข้าชมรายวัน  3,138สถิติผู้เข้าชมรายวัน  3,138   เดือนนี้ : สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 217,494สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 217,494สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 217,494สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 217,494สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 217,494สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 217,494สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 217,494
Copyright By Legal Execution Department