home หน้าหลัก สายตรงผู้บริหาร บริการประชาชน ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรมต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อดทน และ เสียสละ หากพบเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของกรมบังคับคดีมีการเรียกรับทรัพย์สินประพฤติไม่เหมาะสมหรือทุจริต
ขอให้แจ้งต่อ อธิบดีกรมบังคับคดี หมายเลขโทรศัพท์ 02-881-4800 และเรื่องทั่วไปติดต่อ 02-881-4999
การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาเซียน
 
icon ASEAN Anthem
icon ASEAN Mini Book
icon Mutual Recognition Agreement
icon กองทุนเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในภูมิภาคอาเซียน
icon การเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน (ASEAN Connectivity)
icon การบริหารจัดการภัยพิบัติ (พลเรือน)
icon การประชุมคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยวัฒนธรรมและสนเทศ ครั้งที่ 47
icon การรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนภายในปี 2558 (ค.ศ. 2015)
icon ข้อมูลความเป็นมาของเพลงประจำอาเซียน (ASEAN Anthem)
icon ข้อมูลพื้นฐานอาเซียน
icon ความเป็นมาอาเซียน
icon ความร่วมมือของประเทศสมาชิกอาเซียนในการแก้ไขปัญหายาเสพติด
icon ความร่วมมือของอาเซียนในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
icon ความร่วมมือทางทะเลในกรอบอาเซียน
icon โครงสร้างอาเซียนภายใต้กฎบัตรอาเซียน
icon ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน
icon ประชาคมอาเซียน
icon พัฒนาการของประชาคมอาเซียน
icon มารู้จักอาเซียนกันเถอะ
icon รูปแบบของการเปิดเสรีการค้าบริการของอาเซียน
icon เลขาธิการอาเซียน
 
2. กฏบัตร ความตกลง และแผนงานต่างๆในกรอบอาเซียน
 
icon AGREEMENT ON THE PRIVILEGES and IMMunities of ASEAN
icon ASEAN Charter (TH+EN)
icon ASEAN HUMAN RIGHTS DECLARATION
icon CLMV_Cooperation on Aviation
icon PHNOM PENH STATEMENT(AHRD)
icon Roadmap for an ASEAN Community
icon Terms of Reference of ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights
icon คำแปลอย่างไม่เป็นทางการปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
icon แถลงการณ์พนมเปญว่าด้วยการรับรองปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (เอเอชอาร์ดี)
icon แนวทางในการใช้ดวงตราอาเซียน
icon ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
icon แผนงานการจัดตั้ง APSC
icon แผนงานการจัดตั้งประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน
icon แผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
icon แผนแม่บทว่าด้วยการเชื่อมโยงในอาเซียน
icon สนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
icon สรุปสนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 
3. ข้อมูลรายประเทศ สมาชิกอาเซียน
 
 
4. อาเซียนกับความร่วมมือภายนอกองค์กรและประเทศคู่เจรจา
 
 
5. การเตรียมความพร้อมของประเทศไทยสู่ประชาคมอาเซียน
 
icon 1.กลไกระดับชาติกับการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
icon 2. คณะกรรมการดำเนินการเพื่อจัดตั้งประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน
icon 3. คณะอนุกรรมการดำเนินการเพื่อจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
icon 4. คณะอนุกรรมการดำเนินการเพื่อจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
icon 5. คณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์ประชาคมอาเซียน
icon 5.คณะอนุกรรมการด้านความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน
icon Asean Final
icon ASEAN Highlights 2011
icon แผนงานแห่งชาติสำหรับการก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558
icon แผนบูรณาการสำนักกอง
icon การเตรียมความพร้อมของประเทศไทยสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
icon คณะกรรมการดำเนินการเพื่อจัดตั้งประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน
icon คณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
icon ไทยกับอาเซียน(EN)
icon ไทยกับอาเซียน
icon ไทยมีสำนักเลขาธิการอาเซียนแห่งชาติหรือไม่
icon บทบาทของไทยกับการก้าวสู่ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน
icon ร่างแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการกระทรวงยุติธรรมเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาเซียน
icon รายงานมุมมองด้านความมั่นคง พ.ศ. ๒๕๕๕ ในกรอบ ASEAN Rigional Forum
icon สรุปสาระสำคัญของการสัมมนาเผยแพร่โครงการพัฒนาช่องทางการค้าระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน
icon อุปสรรคและปัญหาของไทยและประเทศสมาชิกอาเซียนที่ต้องได้รับการแก้ไขก่อน
 
6. บทความทางวิชาการและการนำเสนอเกี่ยวกับอาเซียน
 
 
 
ระบบบริการประชาชน (E-Service)
dot-wh เข้าสู่ระบบสอบถามสถานะคดี
dot-wh ค้นหาทรัพย์ประกาศขายทอดตลาด
dot-wh ตรวจสอบเจ้าของสำนวนคดีล้มละลาย
dot-wh ระบบการรับจองคิวด้านการบังคับคดีล่วงหน้า
dot-wh การส่งเงินอายัดและเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์
dot-wh ขายทอดตลาดตามโครงการบ้านล้านหลัง
dot-wh ขายทอดตลาดตามโครงการบ้านประชารัฐ
dot-wh ขายทอดตลาดสิ่งของ
dot-wh รายงานผลการขายทอดตลาด
dot-wh คู่มือผู้ซื้อทรัพย์ขายทอดตลาด
dot-wh Manual for Buyers
dot-wh ท่านถาม-เราตอบ
dot-wh คู่มือ / กฎหมาย เพื่อประชาชน
dot-wh คู่มือ / ขั้นตอนการบังคับคดี
dot-wh แบบฟอร์มติดต่อราชการ
dot-wh ยื่นคำร้อง ทางอิเล็กทรอนิกส์
dot-wh infographic
dot-wh ตรวจสอบจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์การเข้าประมูลทรัพย์
dot-wh ดาวน์โหลด Application On Mobile

เว็บไซต์สามารถใช้งานได้ดีกับ Microsoft Internet Explorer 11 ขึ้นไป หรือ Google Chrome, Firefox, Safari เวอร์ชั่นล่าสุด
กรมบังคับคดี
189/1 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทร 0 - 2881 - 4999 (อัตโนมัติ 20 คู่สาย)
hotline

ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : itsupport@led.mail.go.th
face1  twister-01  line-01  WCAG 2.0 (Level AAA) 
สถิติผู้เข้าชมวันนี้ : สถิติผู้เข้าชมรายวัน  5,862สถิติผู้เข้าชมรายวัน  5,862สถิติผู้เข้าชมรายวัน  5,862สถิติผู้เข้าชมรายวัน  5,862สถิติผู้เข้าชมรายวัน  5,862
สถิติผู้เข้าชมเดือนนี้ : สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 155,331สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 155,331สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 155,331สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 155,331สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 155,331สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 155,331สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 155,331