home หน้าหลัก สายตรงผู้บริหาร บริการประชาชน ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรมต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อดทน และ เสียสละ หากพบเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของกรมบังคับคดีมีการเรียกรับทรัพย์สินประพฤติไม่เหมาะสมหรือทุจริต
ขอให้แจ้งต่อ อธิบดีกรมบังคับคดี หมายเลขโทรศัพท์ 02-881-4800 และเรื่องทั่วไปติดต่อ 02-881-4999
บทความและงานวิจัย : กรมบังคับคดี
 

บทความและงานวิจัย

 
 
icon รายงานสรุป สรุปการประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยสัญญาซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศและการมีกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ
icon รายงานสรุป โครงการประชุมสัมมนาเพื่อชี้แจ้งแนวทางปฏิบัติในการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี จัดโดยสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
icon รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร (Excutive Summary) การประชุมคณะทำงาน 5 ของคณะกรรมาธิการกฎหมายการค้าระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติ สมัยที่ 56
icon รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร (Excutive Summary) การประชุมคณะทำงาน 1 ของคณะกรรมาธิการกฎหมายการค้าระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติ สมัยที่ 33
icon รายงานผลการวิจัย โครงการสำรวจความเชื่อมั่นของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อกระบวนการบังคับคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
icon รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร (Excutive Summary) การประชุมคณะทำงาน 5 ว่าด้วยกฎหมายล้มละลาย (Working Group V: Insolvency Law) สมัยที่ 55
icon รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร (Excutive Summary) การประชุมคณะทำงาน 5 ของคณะกรรมาธิการกฎหมายการค้าระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติ สมัยที่ 54
icon รายงานสรุป สัมมนารับฟังความคิดเห็นและรับทราบร่างมาตรฐานและหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐในรูปแบบข้อมูลดิจิทัลต่อสาธารณะ  พ.ศ. ....
icon รายงานสรุป โครงการสัมมนาเพื่อการสื่อสารสร้างความรู้และความเข้าใจ เรื่อง พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล
icon รายงานสรุป การสัมมนารับฟังความคิดเห็นร่างแนวทางตามกฎหมายว่าด้วย หลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย
icon รายงานสรุป โครงการสัมมนารับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติประวัติอาชญากรรม พ.ศ. ....
icon สรุปการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมและแนวทางการดำเนินการอันเนื่องมาจากกฎหมายใหม่ เพื่อรอบรับการบังคับใช้กฎหมายกับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม
icon รายงานสรุป โครงการเสวนาวิชาการ เรื่อง Libra ก้าวที่กล้าของเฟซบุ๊ก : ก้าวสู่โลกใหม่ไร้พรมแดน
icon รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary) การประชุมคณะทำงาน 1 ของคณะกรรมาธิการกฎหมายการค้าระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติ สมัยที่ 30 และ 31
icon รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary) การประชุมคณะทำงาน 1 ของคณะกรรมาธิการกฎหมายการค้าระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติ สมัยที่ 32
icon รายงานสรุป โครงการสัมมนาเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการ เรื่อง การอนุญาโตตุลาการในยุคพลิกผัน : บทบาทของวิชาชีพกฎหมาย (Disruptive Arbitration : Role of the Legal Profession)
icon รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Final Report) โครงการวิจัยการบังคับคดีกับทรัพย์สินทางปัญญา (Execution of Judgment on Intellectual Property Litigation)
icon โครงการวิจัย เรื่อง สัดส่วนที่เจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้ในคดีล้มละลาย
icon โครงการศึกษาเรื่องการบังคับคดีกับสินทรัพย์ดิจิทัล
icon โครงการวิจัย เรื่องการยกระดับการบังคับคดีล้มละลาย ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล (กระบวนการรวบรวมและจัดการทรัพย์สินของบุคคลล้มละลาย)
icon โครงการวิจัย เรื่องการยกระดับการบังคับคดีแพ่ง ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล(การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพการบังคับคดี)
icon โครงการวิจัย เรื่องการยอมรับและการบังคับคดีตามคำพิพากษาศาลต่างประเทศในคดีแพ่งและพาณิชย์ในกลุ่มประเทศอาเซียน
icon รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary) การประชุมนานาชาติ ว่าด้วยการเพิ่มขีดจำกัดความสามารถในการประกอบธุรกิจ (EoDB)
icon รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary) การประชุมสามัญประจำปี 2560 ของสภาเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศ
icon รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary) การประชุมคณะทำงาน 1 ของคณะกรรมาธิการกฎหมายการค้าระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติ สมัยที่ 29
icon บทสรุปผู้บริหาร สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงการสำรวจความเชื่อมันของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อกระบวนการบังคับคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
icon รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการสำรวจความเชื่อมันของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อกระบวนการบังคับคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
icon คำศัพท์ไทย - อังกฤษ สำหรับติดต่อราชการและการประชุมระหว่างประเทศ
icon รายงานการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้กฎหมายล้มละลายข้ามชาติ (Conference on the Cross-Border Insolvency Laws)
icon รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary) การประชุมเชิงวิชาการระหว่างประเทศเกี่ยวกับกระบวนการทางศาลในคดีล้มละลาย ครั้งที่ 12 (Twelfth Joint INSOL/UNCITRAL/World Bank Multinational Judicial colloquium on Insolvency) และการประชุมระดับโลกอินโซลอินเตอร์เนชั่นแนล ครั้งที่ 10 (INSOL 2017 Tenth World Congress)
icon รายงานการสัมมนา เรื่อง "ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. ..."
icon รายงานสรุปการสัมมนา เรื่อง "สร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560"
icon รายงานสรุปการสัมมนา เรื่อง "ทิศทางประเทศไทย ภายหลังการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่"
icon รายงานการสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัยและรับฟังความคิดเห็นโครงการวิจัย เรื่อง "การปรับปรุงกฎหมายเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล ของสถาบันวิชาการนโยบายกิจการสาธารณะกับธุรกิจและการกำกับดูแล (APaR)"
icon โครงการศึกษาวิจัยยกระดับการบังคับคดีล้มละลายให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล : Final Report
icon ถอดคำบรรยาย : อบรมเชิงปฏิบัติการผู้ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ย / ประนอมข้อพิพาทกรมบังคับคดี (ระดับต้น) โดย พระมหาหรรษา ธมมหาโส
icon แบบสรุปผลการเข้ารับการฝึกอบรมในต่างประเทศ
icon รายงานสรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำงานวิจัย ครั้งที่ 5/2559 เรื่อง "การประเมินผลระบบการพิจารณาคดีท่องเที่ยวในศาลยุติธรรม"
icon รายงานการอภิปรายทางวิชาการ เนื่องในโอกาสครบรอบ 15 ปี ศาลปกครอง
icon รายงานการประชุมระหว่างประเทศ เรื่อง การประกอบธุรกิจในทวีปเอเชีย : การบรรจบกันของกฎหมายในศตวรรษแห่งเอเชีย และการเปิดสถาบันด้านกฎหมายธุรกิจแห่งภูมิภาคเอเชีย ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ (Doing Business Across Asia : LEGAL CONVERGENCE IN AN ASIAN CENTURY) International Conference and Launch of the ASIAN BUSINESS Law Institute (ABLI)
icon หลักนิติธรรมกับประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย
icon การวิเคราะห์ผลกระทบในการออกกฎหมาย (Regulatory Impact Assessment : RIA) ของสถาบันวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรม
icon รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary) การประชุมใหญ่ประจำปี 2558 ของสมาคมกฎหมายระหว่างประเทศแห่งเอเชีย (ASIANSIL) Asian Society of International Law 5th Biennial Conference หัวข้อ International Law and the Changing Economic & Political Landscape in Asia
icon สรุปการสัมมนา เรื่อง "ความสำคัญของกฎหมายว่าด้วยหลักประกันทางธุรกิจต่อระบบเศรษฐกิจไทย"
icon รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร (Excutive Summary) การประชุมคณะทำงาน 6 ของคณะกรรมาธิการกฎหมายการค้าระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติ สมัยที่ 28
icon รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร (Excutive Summary) การสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัย เรื่อง "การพัฒนามาตรการและกรอบการดำเนินงานเชิงสถาบันเพื่อสนับสนุนการลงทุนโดยตรงในประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม"
icon รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร (Excutive Summary) การบรรยายสรุป เรื่องกฎหมายธุรกิจและกฎหมายการลงทุนในอาเซียน (A Brief Overview of ASEAN Business and Investment Law)
icon Country Report
icon รายงานผลการประชุมระหว่างประเทศ เรื่อง การบังคับคดีแพ่งในบริบทของการผนวกรวมตัวทางเศรษฐกิจที่เป็นพลวัตร
icon รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary) การสัมมนา เรื่อง AEC กับระบบกฎหมายเพื่อดูแลธุรกิจระหว่างประเทศที่ประสบปัญหา
icon รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary) กรณีการประชุมสามัญประจำปีขององค์การผู้ปฏิบัติงานด้านล้มละลายระหว่างประเทศ (International Association of Insolvency Regulators - IAIR)
icon รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary) การประชุมทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564)
icon รายงานการประชุม มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ (Thailand Research EXPO 2015)
icon รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary) การประชุมนานาชาติ TU-ASEAN International Conference 2015
icon รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary) การประชุมปรึกษาหารือการตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนประจำสถาบัน
icon สรุปรายงานการประชุม Southeast Asia Regional Conference on Access to Justice
icon รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary) โครงการอบรมเพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านการอนุญาโตตุลาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี เรื่อง "25 ปี สถาบันอนุญาโตตุลาการ : พัฒนาด้านการอนุญาโตตุลาการและแนวทางในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง"
icon รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary) การประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการรณรงค์ยุติโทษประหารชีวิต
icon สุปผลการประชุม AsianSIL Inter-sessional Conference 2015
icon รายงานผลการวิจัย เรื่อง ปัญหาในกระบวนการบังคับคดีอันเกิดจากข้อตกลงยกเว้นมาตรา 733 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
icon การวิจัย เรื่อง ปัญหาในกระบวนการบังคับคดีอันเกิดจากข้อตกลง ยกเว้นมาตรา 733 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
icon สรุปรายงานผลการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพนักเจรจาทีมชาติ หลักสูตรการเจรจาด้านการค้าบริการ ณ โรงแรมตะวันนา กรุงเทพมหานคร
icon การประชุมนานาชาติครั้งที่ 5 ว่าด้วยการบังคับตามข้อตกลงของราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี
icon รายงานการสัมมนา เรื่อง "การพัฒนาศักยภาพสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการต่างประเทศของกระทรวงยุติธรรม"
icon รายงานการประชุมทางวิชาการระดับชาติว่าด้วยงานยุติธรรม ครั้งที่ 13
icon การประชุมสามัญประจำปีขององค์การผู้ปฏิบัติงานด้านล้มละลายระหว่างประเทศ (International Association of Insolvency Regulators - IAIR) ณ The World Bank ประเทศสหรัฐอเมริกา
icon สรุปผลการประชุมผู้เชี่ยวชาญระหว่างประเทศเพื่อจัดทำ ร่างพระราชบัญญัติโนตารี พ.ศ.... ครั้งที่ 3
icon การศึกษาดูงานการบังคับคดีล้มละลาย ณ ประเทศสหราชอาณาจักร เรื่อง การบังคับคดีล้มละลายข้ามแดน (Cross Border Insolvency)
icon การศึกษาดูงานการบังคับคดีล้มละลาย ณ ประเทศสหราชอาณาจักร เรื่อง การบังคับคดีล้มละลายและฟื้นฟูกิจการลูกหนี้
icon การศึกษาดูงานการบังคับคดีแพ่ง ณ ประเทศไอร์แลนด์ เรื่อง การปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานบังคับคดีไอร์แลนด์
icon รายงานสรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการ APEC Ease of Doing Business Multi Year Project : 2014 Stocktake Workshop ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
icon โครงการวิจัยระยะเวลาการบังคับคดีล้มละลาย
icon แบบรายงานผลการประชุมสัมมนา เรื่องการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ : มุมมองที่แตกต่างระหว่างไทยและต่างประเทศ
icon การประชุม เรื่อง "การแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีเลิศด้านการบังคับคดีระหว่างสภาเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศและประเทศสมาชิกอาเซียน"
icon การประชุมคณะทำงาน 5 ของคณะกรรมาธิการกฎหมายการค้าระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติ สมัยที่ 44 ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย
icon การประชุมปฏิรูปกฎหมายล้มละลายในเอเชีย (FAIR-Forum on Asian Insolvency Reform) ปี 2013 ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
icon การประชุมสามัญประจำปี ของสภาเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศ (Union Intranationale des Huissiers de Justice - UIH)
icon การประชุมสามัญประจำปี ขององค์การผู้ปฏิบัติงานด้านล้มละลายระหว่างประเทศ ปี 2013 (International Association of Insolvency Regulators-IAIR)
icon การวิจัยการกำหนดราคาบังคับขายทอดตลาดทรัพย์สิน (Force Sale Value Criteria)
icon การวิจัยระยะเวลาในการบังคับคดีแพ่ง
icon ระบบเอสโครว์ ( Escrow ) กับการขายทอดตลาด
 
 
ระบบบริการประชาชน (E-Service)
dot-wh เข้าสู่ระบบสอบถามสถานะคดี
dot-wh ค้นหาทรัพย์ประกาศขายทอดตลาด
dot-wh ตรวจสอบเจ้าของสำนวนคดีล้มละลาย
dot-wh ระบบการรับจองคิวด้านการบังคับคดีล่วงหน้า
dot-wh การส่งเงินอายัดและเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์
dot-wh ขายทอดตลาดตามโครงการบ้านล้านหลัง
dot-wh ขายทอดตลาดตามโครงการบ้านประชารัฐ
dot-wh ขายทอดตลาดสิ่งของ
dot-wh รายงานผลการขายทอดตลาด
dot-wh คู่มือผู้ซื้อทรัพย์ขายทอดตลาด
dot-wh Manual for Buyers
dot-wh ท่านถาม-เราตอบ
dot-wh คู่มือ / กฎหมาย เพื่อประชาชน
dot-wh คู่มือ / ขั้นตอนการบังคับคดี
dot-wh แบบฟอร์มติดต่อราชการ
dot-wh ยื่นคำร้อง ทางอิเล็กทรอนิกส์
dot-wh infographic
dot-wh ตรวจสอบจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์การเข้าประมูลทรัพย์
dot-wh ดาวน์โหลด Application On Mobile

 
กรมบังคับคดี
189/1 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทร 0 - 2881 - 4999 (อัตโนมัติ 20 คู่สาย)
สายด่วนกรมบังคับคดี : 1111 ต่อ 79
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : itsupport@led.mail.go.th
face1  twister-01  line-01  WCAG 2.0 (Level AAA)  ipv6 ready
รองรับการทำงานบน Microsoft Internet Explorer 11 หรือ Google Chrome, Firefox, Safari ล่าสุด
| Website Policy | Security Policy | Privacy Policy | Sitemap |
สถิติผู้เข้าชม วันนี้ : สถิติผู้เข้าชมรายวัน  557สถิติผู้เข้าชมรายวัน  557สถิติผู้เข้าชมรายวัน  557   เดือนนี้ : สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 109,480สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 109,480สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 109,480สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 109,480สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 109,480สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 109,480สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 109,480
Copyright By Legal Execution Department