home หน้าหลัก สายตรงผู้บริหาร บริการประชาชน ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรมต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อดทน และ เสียสละ หากพบเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของกรมบังคับคดีมีการเรียกรับทรัพย์สินประพฤติไม่เหมาะสมหรือทุจริต
ขอให้แจ้งต่อ อธิบดีกรมบังคับคดี หมายเลขโทรศัพท์ 02-881-4800 และเรื่องทั่วไปติดต่อ 02-881-4999
คำพิพากษาศาลปกครองที่น่าสนใจ
 
icon บทความที่เกี่ยวข้องกับกรมบังคับคดี
icon เสียหายเพราะซื้อที่ดินจากการขายทอดตลาดฟ้องคดีต่อศาลได้

icon บทความเกี่ยวกับคดีปกครองใช้ได้กับทุกหน่วยงาน
icon กระทรวงการคลังให้เพิ่มผู้รับผิดต้องให้โอกาสโต้แย้งหรือไม่
icon การควบคุมความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำอื่น
icon การคุ้มครองความเชื่อโดยสุจริตของผู้รับคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
icon การใช้กฎหมายรักษาความมั่นคงของรัฐกับอำนาจการตรวจสอบของศาล
icon การใช้ดุลพินิจออกคำสั่งย้ายข้าราชการกรณีมีสาเหตุจากการร้องเรียน
icon การตรวจสอบการทำหน้าที่ขององค์กรตามรัฐธรรมนูญโดยศาลปกครอง
icon การย้ายข้าราชการกับความจำเป็นที่ต้องออกคำสั่งย้าย
icon เก็บเงินราชการไว้ในรถเงินหายต้องรับผิดหรือไม่
icon ขาดคุณสมบัติสมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่เพราะไม่ใช้สิทธิเลือกตั้ง
icon ข้าราชการกับสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านที่เท่าเทียม
icon ข้าราชการเรียกรับเงินจากราษฎรไม่มีเหตุอันควรลดหย่อนโทษ
icon คดีบริหารงานบุคคลคำตัดสินบนหลักเดียวกัน
icon คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองเรียกคืนเงินสิทธิประโยชน์และสวัสดิการข้าราชการ
icon ความเป็นอิสระและความเป็นกลางในการอำนวยความยุติธรรมทางปกครอง
icon ความเสมอภาคเหตุที่อ้างไม่ได้
icon คัดค้านคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นแต่ไม่โต้แย้ง
icon คับข้องใจจากผู้บังคับบัญชามาฟ้องศาลได้เมื่อใดครับ
icon ค้ำประกันการเข้าทำงานต้องรับผิดตามข้อตกลง
icon คำสั่งทางปกครองฟ้องเพิกถอนฟ้องเรียกค่าเสียหายคนละเงื่อนไขเวลา
icon คืนหลักประกันสัญญาจ้างให้บุคคลที่ไม่มีสิทธิผิดนะครับ
icon จอดรถยนต์ราชการไว้หน้าบ้านพักหาย
icon จัดหาพัสดุโดยทุจริตผิดวินัยอย่างร้ายแรง
icon เจ้าหน้าที่ผู้ออกคำสั่งเป็นกลางหรือไม่ดูจากอะไรบ้าง
icon เจ้าหน้าที่ศาลส่งหมายไม่ถึงผู้รับผิดวินัยร้ายแรง
icon แจ้งความประสงค์ขอเข้าเสนอราคาไว้ก่อนล่วงหน้าใช่ว่าจะได้รับโอกาสเสมอไป
icon ใช้ผลิตภัณฑ์ไม่ตรงตามสัญญาแต่ขอค่าเสียหายเพราะตรวจงานช้า
icon เบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางอย่างไรไม่หมดสิทธิ
icon ประกาศสอบราคาเอกสารที่ต้องจัดส่งให้แก่บุคคลใด
icon ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง แต่ไม่เกิดความเสียหายไม่ต้องชดใช้ฐานละเมิด
icon ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือไม่และผลของการไม่ดำเนินการให้ครบถ้วนตามขั้นตอนการพิจารณาคำอุทธรณ์
icon ปรับภูมิทัศน์ริมน้ำรุกล้ำที่งอกริมตลิ่ง
icon เป็นวิทยากรบรรยายแต่อาศัยโอกาสทำทุจริต
icon โปรดส่งที่กั้นมาให้ฉันที ตอน2
icon โปรดส่งที่กั้นมาให้ฉันที
icon ผิดสาระสำคัญหรือผิดพลาดเล็กน้อยรับราคาที่เสนอไม่ได้
icon ผู้จัดการมรดกหลายคนใครมีอำนาจจัดการทรัพย์มรดก
icon ผู้ทรงอำนาจไม่ใช้อำนาจการกระทำของผู้รับมอบอำนาจจึงไม่ชอบ
icon เพลิงไหม้กองขยะลามไหม้ไร่อ้อยเทศบาลต้องชดใช้
icon เพียงแค่พยานหลักฐานมีมูลวินิจฉัยให้พ้นจากตำแหน่งได้
icon เพียงยื่นซองเสนอราคา จะถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียแล้วหรือไม่
icon มารดาเจ้าของที่ดินอนุญาตด้วยวาจาจะถือว่าเจ้าของที่ดินอนุญาตให้ราชการให้ที่ดินหรือไม่
icon มีกรรมสิทธิ์ตามสัญญาซื้อขายต้องย้ายเจ้าบ้านเดิม
icon มีคำสั่งให้ไปประจำท้องทีขอช่วยราชการมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านหรือไม่
icon มีถิ่นที่อยู่หลายแห่ง ให้แจ้งคำสั่งไปยังภูมิลำเนา
icon มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมย้ายได้ไม่ใช่กลั่นแกล้ง
icon มีพฤติกรรมส่อว่าทุจริตสั่งย้ายไม่เป็นธรรม
icon มีส่วนได้เสียในสัญญาทางปกครองจนถูกร้องให้พ้นจากตำแหน่ง
icon เมื่อกฎหมายอื่นกำหนดขั้นตอนไว้ฝ่ายปกครองต้องปฏิบัติ
icon เมื่อหน่วยงานขาดอัตรากำลังความบกพร่องต้องหักส่วนความรับผิด
icon ไม่ได้แจ้งผลการประเมินแต่ให้ชี้แจงในภายหลังถือว่าดำเนินการถูกต้อง
icon ไม่เลื่อนเงินเดือนเพราะกระด้างกระเดื่องต่อผู้บังคับบัญชา
icon ไม่ส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้างเหตุที่ต้องขยายเวลาและลดค่าปรับ
icon ยื่นฟ้องคดีเมื่อพ้นระยะเวลาใช่ว่าจะหมดสิทธืทุกกรณี
icon ยื่นอุทธรณ์ทางไปรษณีย์พิจารณาให้ดีถึงวันที่ลงตราประจำวัน
icon รถยนต์ของทางราชการถูกขโมยเจ้าหน้าที่อยู่เวรต้องรับผิดหรือไม่
icon เรียกรับเงินเพื่อช่วยเหลือการบรรจุเป็นข้าราชการต้องพ้นจากตำแหน่ง
icon ลงโทษทางวินัยซ้ำในมูลความผิดเดียว
icon ละทิ้งหน้าที่ราชการศาลสั่งให้เป็นคนสาบสูญ
icon ละเลยต่อหน้าที่ระยะเวลาการฟ้องคดีที่แตกต่าง
icon ลาพักผ่อนโดยไม่ได้รับอนุญาตขาดราชการโดยไม่มีเหตุอันสมควร
icon ลาออกจากราชการแต่ขาดราชการจึงถูกลงโทษทางวินัย
icon วงเลี้ยวทางร่วมต้องมีระยะพอควรเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ทาง
icon วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแก่การฟ้องเพิกถอนกฎ
icon วิ่งออกกำลังกายตกรางระบายน้ำใครรับผิด
icon สาระสำคัญที่ไม่รับพิจารณาราคาที่เสนอ
icon สิทธิเบิกค่าเล่าเรียนสำหรับบุตรที่เกิดก่อนรับราชการ
icon หมดสิทธิเข้าร่วมเสนอราคา เพราะว่าหนังสือมอบอำนาจไม่สมบูรณ์
icon หลักกฎหมายทั่วไปในทางปกครองในคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด
icon หลักประกันความเป็นธรรม ในการพิจารณาคดีละเมิดอำนาจศาลปกครอง
icon ห้ามลงโทษมากกว่าหนึ่งครั้งสำหรับความผิดที่ได้กระทำเพียงครั้งเดียว
icon เหตุเกิดเพราะเจ้าหน้าที่ไม่แนะนำ
icon ให้ผู้บังคับบัญชารับผิดแต่ไม่ให้โอกาสโต้แย้ง
icon อ้างบทกฎหมายไม่ถูกต้องมีผลให้คำสั่งไม่ชอบด้วยกฎหมาย
icon อำนาจในการแก้ไขสัญญาทางปกครองกรณีที่ผู้รับจ้างมีภาระการทำงานน้อยลง
icon อุทธรณ์คดีอย่างไรไม่ให้เสียสิทธิ
icon อุทธรณ์แล้วหรือไม่หากไม่ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ออกคำส่ัง

icon กรมบังคับคดี
icon ข้อพิพาทเกี่ยวด้วยสิทธิในที่ดิน คดีหมายเลขแดง ที่ อ.63/2552
icon คดีหมายเลขแดงที่ ฟ.14/2558
icon คดีหมายเลขแดงที่ ฟ.15/2558
icon คำสั่งที่ 337/2552
icon ที่ดิน คดีหมายเลขแดงที่ อ.864/2555
icon วินัย คดีหมายเลขแดงที่ อ.78/2558
icon ความรับผิดทางละเมิด คดีหมายเลขแดงที่ 1173/2558
 
 
ระบบบริการประชาชน (E-Service)
dot-wh เข้าสู่ระบบสอบถามสถานะคดี
dot-wh ค้นหาทรัพย์ประกาศขายทอดตลาด
dot-wh ตรวจสอบเจ้าของสำนวนคดีล้มละลาย
dot-wh ระบบการรับจองคิวด้านการบังคับคดีล่วงหน้า
dot-wh การส่งเงินอายัดและเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์
dot-wh ขายทอดตลาดตามโครงการบ้านล้านหลัง
dot-wh ขายทอดตลาดตามโครงการบ้านประชารัฐ
dot-wh ขายทอดตลาดสิ่งของ
dot-wh รายงานผลการขายทอดตลาด
dot-wh คู่มือผู้ซื้อทรัพย์ขายทอดตลาด
dot-wh Manual for Buyers
dot-wh ท่านถาม-เราตอบ
dot-wh คู่มือ / กฎหมาย เพื่อประชาชน
dot-wh คู่มือ / ขั้นตอนการบังคับคดี
dot-wh แบบฟอร์มติดต่อราชการ
dot-wh ยื่นคำร้อง ทางอิเล็กทรอนิกส์
dot-wh infographic
dot-wh ตรวจสอบจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์การเข้าประมูลทรัพย์
dot-wh ดาวน์โหลด Application On Mobile

เว็บไซต์สามารถใช้งานได้ดีกับ Microsoft Internet Explorer 11 ขึ้นไป หรือ Google Chrome, Firefox, Safari เวอร์ชั่นล่าสุด
กรมบังคับคดี
189/1 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทร 0 - 2881 - 4999 (อัตโนมัติ 20 คู่สาย)
hotline

ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : itsupport@led.mail.go.th
face1  twister-01  line-01  WCAG 2.0 (Level AAA) 
สถิติผู้เข้าชมวันนี้ : สถิติผู้เข้าชมรายวัน  5,961สถิติผู้เข้าชมรายวัน  5,961สถิติผู้เข้าชมรายวัน  5,961สถิติผู้เข้าชมรายวัน  5,961สถิติผู้เข้าชมรายวัน  5,961
สถิติผู้เข้าชมเดือนนี้ : สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 155,430สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 155,430สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 155,430สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 155,430สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 155,430สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 155,430สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 155,430