Logo of Legal Execution Department กลับหน้าหลัก กรมบังคับคดี เกี่ยวกับกรมบังคับคดี สายตรงผู้บริหาร ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง บริการต่างๆของกรมบังคับคดี ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร ค้นหาประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ลิ้งค์หน่วยงานภายใน/ภายนอกกรมบังคับคดี
เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรมต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อดทน และ เสียสละ หากพบเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของกรมบังคับคดีมีการเรียกรับทรัพย์สินประพฤติไม่เหมาะสมหรือทุจริต ขอให้แจ้งต่อ อธิบดีกรมบังคับคดี หมายเลขโทรศัพท์ 02-881-4800 และเรื่องทั่วไปติดต่อ 02-881-4999
 
สถิติการบังคับคดีแพ่ง
   
   สถิติการบังคับคดีแพ่ง ประจำเดือนกันยายน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
   สถิติการบังคับคดีแพ่ง ประจำเดือนสิงหาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
   สถิติการบังคับคดีแพ่ง ประจำเดือนกรกฎาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
   สถิติการบังคับคดีแพ่ง ประจำเดือนมิถุนายน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
   สถิติการบังคับคดีแพ่ง ประจำเดือนพฤษภาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
   สถิติการบังคับคดีแพ่ง ประจำเดือนเมษายน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
   สถิติการบังคับคดีแพ่ง ประจำเดือนมีนาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
   สถิติการบังคับคดีแพ่ง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
   สถิติการบังคับคดีแพ่ง ประจำเดือนมกราคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
   สถิติการบังคับคดีแพ่ง ประจำเดือนธันวาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
   สถิติการบังคับคดีแพ่ง ประจำเดือนพฤศจิกายน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
   สถิติการบังคับคดีแพ่ง ประจำเดือนตุลาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
   สถิติการบังคับคดีแพ่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
   สถิติการบังคับคดีแพ่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
   สถิติการบังคับคดีแพ่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
   สถิติการบังคับคดีแพ่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 
   สถิติการยึดทรัพย์สินคดีแพ่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552
   สถิติการอายัดทรัพย์สินคดีแพ่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552
   สถิติการยึดทรัพย์สินคดีแพ่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2548 - พ.ศ.2550
   สถิติการอายัดทรัพย์สินคดีแพ่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2548 - พ.ศ.2550
   
 
สถิติการบังคับคดีล้มละลาย
   
   สถิติคดีล้มละลาย ประจำเดือนกันยายน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
   สถิติคดีล้มละลาย ประจำเดือนสิงหาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
   สถิติคดีล้มละลาย ประจำเดือนกรกฎาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
   สถิติคดีล้มละลาย ประจำเดือนมิถุนายน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
   สถิติคดีล้มละลาย ประจำเดือนพฤษภาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
   สถิติคดีล้มละลาย ประจำเดือนเมษายน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
   สถิติคดีล้มละลาย ประจำเดือนมีนาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
   สถิติคดีล้มละลาย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
   สถิติคดีล้มละลาย ประจำเดือนมกราคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
   สถิติคดีล้มละลาย ประจำเดือนธันวาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
   สถิติคดีล้มละลาย ประจำเดือนพฤศจิกายน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
   สถิติคดีล้มละลาย ประจำเดือนตุลาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
   สถิติคดีล้มละลาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
   สถิติคดีล้มละลาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
   สถิติคดีล้มละลาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
   สถิติคดีล้มละลาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 
   สถิติคดีล้มละลาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 
   สถิติคดีล้มละลาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2548 - พ.ศ.2550 
   
 
สถิติการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้
   
   สถิติการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ ประจำเดือนกันยายน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
   สถิติการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ ประจำเดือนสิงหาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
   สถิติการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ ประจำเดือนกรกฎาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
   สถิติการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ ประจำเดือนมิถุนายน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
   สถิติการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ ประจำเดือนพฤษภาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
   สถิติการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ ประจำเดือนเมษายน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
   สถิติการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ ประจำเดือนมีนาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
   สถิติการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
   สถิติการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ ประจำเดือนมกราคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
   สถิติการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ ประจำเดือนธันวาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
   สถิติการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ ประจำเดือนพฤศจิกายน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
   สถิติการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ ประจำเดือนตุลาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
   สถิติการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
   สถิติการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
   สถิติการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
   สถิติการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 
   สถิติการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552
   สถิติการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2548 - พ.ศ.2550
   
 
สถิติการวางทรัพย์
   
   สถิติการวางทรัพย์ ประจำเดือนกันยายน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
   สถิติการวางทรัพย์ ประจำเดือนสิงหาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
   สถิติการวางทรัพย์ ประจำเดือนกรกฎาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
   สถิติการวางทรัพย์ ประจำเดือนมิถุนายน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
   สถิติการวางทรัพย์ ประจำเดือนพฤษภาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
   สถิติการวางทรัพย์ ประจำเดือนเมษายน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
   สถิติการวางทรัพย์ ประจำเดือนมีนาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
   สถิติการวางทรัพย์ ประจำเดือนกุมภาพัันธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
   สถิติการวางทรัพย์ ประจำเดือนมกราคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
   สถิติการวางทรัพย์ ประจำเดือนธันวาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
   สถิติการวางทรัพย์ ประจำเดือนพฤศจิกายน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
   สถิติการวางทรัพย์ ประจำเดือนตุลาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
   สถิติการวางทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
   สถิติการวางทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
   สถิติการวางทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
   สถิติการวางทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 
    สถิติการวางทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552
    สถิติการวางทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2548 - พ.ศ.2550
   
 
สถิติการขายทอดตลาดทรัพย์สินคดีแพ่ง
   
   สถิติการขายทอดตลาดทรัพย์สินคดีแพ่ง ประจำเดือนธันวาคม 2559 และไตรมาส 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
   สถิติการขายทอดตลาดทรัพย์สินคดีแพ่ง ประจำเดือนพฤศจิกายน ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
   สถิติการขายทอดตลาดทรัพย์สินคดีแพ่ง ประจำเดือนตุลาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
   สถิติการขายทอดตลาดทรัพย์สินคดีแพ่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
   สถิติการขายทอดตลาดทรัพย์สินคดีแพ่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
   สถิติการขายทอดตลาดทรัพย์สินคดีแพ่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557  
   สถิติการขายทอดตลาดทรัพย์สินคดีแพ่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2546 - พ.ศ.2555 
   สถิติการขายทอดตลาดทรัพย์สินคดีแพ่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552
   สถิติการขายทอดตลาดทรัพย์สินคดีแพ่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2548 - พ.ศ.2550
   
 
สรุปสถิติด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชั้นบังคับคดี
   
   สรุปสถิติด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชั้นบังคับคดี ประจำเดือนกันยายน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
   สรุปสถิติด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชั้นบังคับคดี ประจำเดือนสิงหาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
   สรุปสถิติด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชั้นบังคับคดี ประจำเดือนกรกฎาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
   สรุปสถิติด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชั้นบังคับคดี ประจำเดือนมิถุนายน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
   สรุปสถิติด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชั้นบังคับคดี ประจำเดือนพฤษภาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
   สรุปสถิติด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชั้นบังคับคดี ประจำเดือนเมษายน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
   สรุปสถิติด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชั้นบังคับคดี ประจำเดือนมีนาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
   สรุปสถิติด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชั้นบังคับคดี ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
   สรุปสถิติด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชั้นบังคับคดี ประจำเดือนมกราคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
   สรุปสถิติด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชั้นบังคับคดี ประจำเดือนธันวาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
   สรุปสถิติด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชั้นบังคับคดี ประจำเดือนพฤศจิกายน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
   สรุปสถิติด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชั้นบังคับคดี ประจำเดือนตุลาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
   สรุปสถิติด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชั้นบังคับคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
   สรุปสถิติด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชั้นบังคับคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
   สรุปสถิติด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชั้นบังคับคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
   
 
สรุปสถิติสำนวนคดีนายประกัน
   
   สรุปสถิติสำนวนในคดีนายประกัน ประจำเดือนกันยายน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
   สรุปสถิติสำนวนในคดีนายประกัน ประจำเดือนสิงหาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
   สรุปสถิติสำนวนในคดีนายประกัน ประจำเดือนกรกฎาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
   สรุปสถิติสำนวนในคดีนายประกัน ประจำเดือนมิถุนายน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
   สรุปสถิติสำนวนในคดีนายประกัน ประจำเดือนพฤษภาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
   สรุปสถิติสำนวนในคดีนายประกัน ประจำเดือนเมษายน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
   สรุปสถิติสำนวนในคดีนายประกัน ประจำเดือนมีนาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
   สรุปสถิติสำนวนในคดีนายประกัน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
   สรุปสถิติสำนวนในคดีนายประกัน ประจำเดือนมกราคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
   สรุปสถิติสำนวนในคดีนายประกัน ประจำเดือนธันวาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
   สรุปสถิติสำนวนในคดีนายประกัน ประจำเดือนพฤศจิกายน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
   สรุปสถิติสำนวนในคดีนายประกัน ประจำเดือนตุลาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
   สรุปสถิติสำนวนในคดีนายประกัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
   
 
สรุปสถิติด้านการบังคับคดีและวางทรัพย์
   
   สรุปสถิติด้านการบังคับคดีและวางทรัพย์ ประจำเดือนกันยายน 2561 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
   สรุปสถิติด้านการบังคับคดีและวางทรัพย์ ประจำเดือนสิงหาคม 2561 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
   สรุปสถิติด้านการบังคับคดีและวางทรัพย์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
   สรุปสถิติด้านการบังคับคดีและวางทรัพย์ ประจำเดือนมิถุนายน 2561 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
   สรุปสถิติด้านการบังคับคดีและวางทรัพย์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
   สรุปสถิติด้านการบังคับคดีและวางทรัพย์ ประจำเดือนเมษายน 2561 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
   สรุปสถิติด้านการบังคับคดีและวางทรัพย์ ประจำเดือนมีนาคม 2561 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
   สรุปสถิติด้านการบังคับคดีและวางทรัพย์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
   สรุปสถิติด้านการบังคับคดีและวางทรัพย์ ประจำเดือนมกราคม 2561 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
   สรุปสถิติด้านการบังคับคดีและวางทรัพย์ ประจำเดือนธันวาคม 2560 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
   สรุปสถิติด้านการบังคับคดีและวางทรัพย์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
   สรุปสถิติด้านการบังคับคดีและวางทรัพย์ ประจำเดือนตุลาคม 2560 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
   สรุปสถิติด้านการบังคับคดีและวางทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
   สรุปสถิติด้านการบังคับคดีและวางทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
   สรุปสถิติด้านการบังคับคดีและวางทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 
   สรุปสถิติด้านการบังคับคดีและวางทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 
   สรุปสถิติด้านการบังคับคดีและวางทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 
   สรุปสถิติด้านการบังคับคดีและวางทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
   สรุปสถิติด้านการบังคับคดีและวางทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553
   
 
สถิติการผลักดันทรัพย์สิน
   
   สถิติการผลักดันทรัพย์สิน ประจำเดือนกันยายน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
   สถิติการผลักดันทรัพย์สิน ประจำเดือนสิงหาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
   สถิติการผลักดันทรัพย์สิน ประจำเดือนกรกฎาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
   สถิติการผลักดันทรัพย์สิน ประจำเดือนพฤษภาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
   สถิติการผลักดันทรัพย์สิน ประจำเดือนเมษายน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
   สถิติการผลักดันทรัพย์สิน ประจำเดือนมีนาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
   สถิติการผลักดันทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
   สถิติการผลักดันทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
   สถิติการผลักดันทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 
   สถิติการผลักดันทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
   สถิติการผลักดันทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555
   สถิติการผลักดันทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
   สถิติการผลักดันทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553
   สถิติการผลักดันทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552
   สถิติการผลักดันทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551
   สถิติการผลักดันทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2548 - พ.ศ.2550
   
 
สถิติการจัดทำบัญชีแสดงรายการรับ - จ่ายเงินในคดี ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
   
   สรุปสถิติการจัดทำบัญชีแสดงรายการรับ - จ่ายเงินในคดี ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำเดือนกันยายน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
   สรุปสถิติการจัดทำบัญชีแสดงรายการรับ - จ่ายเงินในคดี ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำเดือนสิงหาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
   สรุปสถิติการจัดทำบัญชีแสดงรายการรับ - จ่ายเงินในคดี ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำเดือนกรกฎาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
   สรุปสถิติการจัดทำบัญชีแสดงรายการรับ - จ่ายเงินในคดี ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำเดือนมิถุนายน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
   สรุปสถิติการจัดทำบัญชีแสดงรายการรับ - จ่ายเงินในคดี ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำเดือนพฤษภาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
   สรุปสถิติการจัดทำบัญชีแสดงรายการรับ - จ่ายเงินในคดี ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำเดือนเมษายน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
   สรุปสถิติการจัดทำบัญชีแสดงรายการรับ - จ่ายเงินในคดี ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำเดือนมีนาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
   สรุปสถิติการจัดทำบัญชีแสดงรายการรับ - จ่ายเงินในคดี ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
   สรุปสถิติการจัดทำบัญชีแสดงรายการรับ - จ่ายเงินในคดี ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำเดือนมกราคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
   สรุปสถิติการจัดทำบัญชีแสดงรายการรับ - จ่ายเงินในคดี ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำเดือนพฤศจิกายน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
   สรุปสถิติการจัดทำบัญชีแสดงรายการรับ - จ่ายเงินในคดี ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำเดือนตุลาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
   สรุปสถิติการจัดทำบัญชีแสดงรายการรับ - จ่ายเงินในคดี ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำเดือนกรกฎาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
   สรุปสถิติการจัดทำบัญชีแสดงรายการรับ - จ่ายเงินในคดี ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำเดือนมิถุนายน ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
   สรุปสถิติการจัดทำบัญชีแสดงรายการรับ - จ่ายเงินในคดี ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำเดือนพฤษภาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
   สรุปสถิติการจัดทำบัญชีแสดงรายการรับ - จ่ายเงินในคดี ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำเดือนเมษายน ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
   สรุปสถิติการจัดทำบัญชีแสดงรายการรับ - จ่ายเงินในคดี ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำเดือนมีนาคม และไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
   สรุปสถิติการจัดทำบัญชีแสดงรายการรับ - จ่ายเงินในคดี ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
   สรุปสถิติการจัดทำบัญชีแสดงรายการรับ - จ่ายเงินในคดี ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำเดือนมกราคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
   สรุปสถิติการจัดทำบัญชีแสดงรายการรับ - จ่ายเงินในคดี ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
   สรุปสถิติการจัดทำบัญชีแสดงรายการรับ - จ่ายเงินในคดี ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำเดือนธันวาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
   สรุปสถิติการจัดทำบัญชีแสดงรายการรับ - จ่ายเงินในคดี ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำเดือนพฤศจิกายน ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
   สรุปสถิติการจัดทำบัญชีแสดงรายการรับ - จ่ายเงินในคดี ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำเดือนตุลาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
   สรุปสถิติการจัดทำบัญชีแสดงรายการรับ - จ่ายเงินในคดี ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2555
   สรุปสถิติการจัดทำบัญชีแสดงรายการรับ - จ่ายเงินในคดี ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2555
   สรุปสถิติการจัดทำบัญชีแสดงรายการรับ - จ่ายเงินในคดี ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำไตรมาสที่ 1 พ.ศ.2555
   สรุปสถิติการจัดทำบัญชีแสดงรายการรับ - จ่ายเงินในคดี ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
   
 Web Browser Support : Internet Explorer , Google Chrome