home หน้าหลัก สายตรงผู้บริหาร บริการประชาชน ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรมต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อดทน และ เสียสละ หากพบเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของกรมบังคับคดีมีการเรียกรับทรัพย์สินประพฤติไม่เหมาะสมหรือทุจริต
ขอให้แจ้งต่อ อธิบดีกรมบังคับคดี หมายเลขโทรศัพท์ 02-881-4800 และเรื่องทั่วไปติดต่อ 02-881-4999
สถิติคดี : กรมบังคับคดี
หน้าหลัก / สถิติคดีของกรมบังคับคดี

สถิติการบังคับคดีแพ่ง

icon  เดือนมิถุนายน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
icon  เดือนพฤษภาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
icon  เดือนเมษายน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
icon  เดือนมีนาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
icon  เดือนมกราคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
icon  เดือนธันวาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
icon  เดือนพฤศจิกายน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
icon  เดือนตุลาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
icon  เดือนกันยายน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
icon  เดือนสิงหาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
icon  เดือนกรกฎาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
icon  เดือนมิถุนายน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
icon  เดือนพฤษภาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
icon  เดือนเมษายน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
icon  เดือนมีนาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
icon  เดือนกุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
icon  เดือนมกราคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
icon  เดือนธันวาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
icon  เดือนพฤศจิกายน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
icon  เดือนตุลาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
icon  ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
icon  ปีงบประมาณ พ.ศ.2559
icon  ปีงบประมาณ พ.ศ.2558
icon  ปีงบประมาณ พ.ศ.2557
icon  สถิติการยึดทรัพย์สินคดีแพ่ง ปีงบประมาณ พ.ศ.2552
icon  สถิติการอายัดทรัพย์สินคดีแพ่ง ปีงบประมาณ พ.ศ.2552
icon  สถิติการยึดทรัพย์สินคดีแพ่ง ปีงบประมาณ พ.ศ.2548 - พ.ศ.2550
icon  สถิติการอายัดทรัพย์สินคดีแพ่ง ปีงบประมาณ พ.ศ.2548 - พ.ศ.2550

สถิติการบังคับคดีล้มละลาย

icon  เดือนมิถุนายน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
icon  เดือนพฤษภาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
icon  เดือนเมษายน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
icon  เดือนมีนาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
icon  เดือนมกราคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
icon  เดือนธันวาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
icon  เดือนพฤศจิกายน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
icon  เดือนตุลาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
icon  เดือนกันยายน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
icon  เดือนสิงหาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
icon  เดือนกรกฎาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
icon  เดือนมิถุนายน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
icon  เดือนพฤษภาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
icon  เดือนเมษายน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
icon  เดือนมีนาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
icon  เดือนกุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
icon  เดือนมกราคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
icon  เดือนธันวาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
icon  เดือนพฤศจิกายน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
icon  เดือนตุลาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
icon  ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
icon  ปีงบประมาณ พ.ศ.2559
icon  ปีงบประมาณ พ.ศ.2558
icon  ปีงบประมาณ พ.ศ.2557
icon  ปีงบประมาณ พ.ศ.2552
icon  ปีงบประมาณ พ.ศ.2548 - พ.ศ.2550

สถิติการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้

icon  เดือนมิถุนายน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
icon  เดือนพฤษภาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
icon  เดือนเมษายน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
icon  เดือนมีนาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
icon  เดือนมกราคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
icon  เดือนธันวาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
icon  เดือนพฤศจิกายน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
icon  เดือนตุลาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
icon  เดือนกันยายน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
icon  เดือนสิงหาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
icon  เดือนกรกฎาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
icon  เดือนมิถุนายน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
icon  เดือนพฤษภาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
icon  เดือนเมษายน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
icon  เดือนมีนาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
icon  เดือนกุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
icon  เดือนมกราคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
icon  เดือนธันวาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
icon  เดือนพฤศจิกายน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
icon  เดือนตุลาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
icon  ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
icon  ปีงบประมาณ พ.ศ.2559
icon  ปีงบประมาณ พ.ศ.2558
icon  ปีงบประมาณ พ.ศ.2557
icon  ปีงบประมาณ พ.ศ.2552
icon  ปีงบประมาณ พ.ศ.2548 - พ.ศ.2550

สถิติการวางทรัพย์

icon  เดือนมิถุนายน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
icon  เดือนพฤษภาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
icon  เดือนเมษายน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
icon  เดือนมีนาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
icon  เดือนมกราคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
icon  เดือนธันวาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
icon  เดือนพฤศจิกายน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
icon  เดือนตุลาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
icon  เดือนกันยายน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
icon  เดือนสิงหาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
icon  เดือนกรกฎาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
icon  เดือนมิถุนายน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
icon  เดือนพฤษภาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
icon  เดือนเมษายน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
icon  เดือนมีนาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
icon  เดือนกุมภาพัันธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
icon  เดือนมกราคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
icon  เดือนธันวาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
icon  เดือนพฤศจิกายน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
icon  เดือนตุลาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
icon  ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
icon  ปีงบประมาณ พ.ศ.2559
icon  ปีงบประมาณ พ.ศ.2558
icon  ปีงบประมาณ พ.ศ.2557
icon  ปีงบประมาณ พ.ศ.2552
icon  ปีงบประมาณ พ.ศ.2548 - พ.ศ.2550

สรุปสถิติด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชั้นบังคับคดี

icon  เดือนมิถุนายน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
icon  เดือนพฤษภาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
icon  เดือนเมษายน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
icon  เดือนมีนาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
icon  เดือนมกราคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
icon  เดือนธันวาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
icon  เดือนพฤศจิกายน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
icon  เดือนตุลาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
icon  เดือนกันยายน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
icon  เดือนสิงหาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
icon  เดือนกรกฎาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
icon  เดือนมิถุนายน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
icon  เดือนพฤษภาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
icon  เดือนเมษายน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
icon  เดือนมีนาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
icon  เดือนกุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
icon  เดือนมกราคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
icon  เดือนธันวาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
icon  เดือนพฤศจิกายน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
icon  เดือนตุลาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
icon  ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
icon  ปีงบประมาณ พ.ศ.2559
icon  ปีงบประมาณ พ.ศ.2558

สรุปสถิติสำนวนคดีนายประกัน

icon  เดือนมิถุนายน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
icon  เดือนพฤษภาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
icon  เดือนเมษายน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
icon  เดือนมีนาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
icon  เดือนมกราคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
icon  เดือนธันวาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
icon  เดือนพฤศจิกายน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
icon  เดือนตุลาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
icon  เดือนกันยายน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
icon  เดือนสิงหาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
icon  เดือนกรกฎาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
icon  เดือนมิถุนายน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
icon  เดือนพฤษภาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
icon  เดือนเมษายน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
icon  เดือนมีนาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
icon  เดือนกุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
icon  เดือนมกราคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
icon  เดือนธันวาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
icon  เดือนพฤศจิกายน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
icon  เดือนตุลาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
icon  ปีงบประมาณ พ.ศ.2560

สถิติการผลักดันทรัพย์สิน

icon  เดือนมิถุนายน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
icon  เดือนพฤษภาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
icon  เดือนเมษายน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
icon  เดือนมีนาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
icon  เดือนมกราคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
icon  เดือนธันวาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
icon  เดือนพฤศจิกายน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
icon  เดือนตุลาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
icon  เดือนกันยายน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
icon  เดือนสิงหาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
icon  เดือนกรกฎาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
icon  เดือนพฤษภาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
icon  เดือนเมษายน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
icon  เดือนมีนาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
icon  ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
icon  ปีงบประมาณ พ.ศ.2557
icon  ปีงบประมาณ พ.ศ.2556
icon  ปีงบประมาณ พ.ศ.2555
icon  ปีงบประมาณ พ.ศ.2554
icon  ปีงบประมาณ พ.ศ.2553
icon  ปีงบประมาณ พ.ศ.2552
icon  ปีงบประมาณ พ.ศ.2551
icon  ปีงบประมาณ พ.ศ.2548 - พ.ศ.2550
สถิติการจัดทำบัญชีแสดงรายการรับ - จ่ายเงินในคดี
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
icon  เดือนมิถุนายน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
icon  เดือนพฤษภาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
icon  เดือนเมษายน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
icon  เดือนมีนาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
icon  เดือนมกราคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
icon  เดือนพฤศจิกายน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
icon  เดือนตุลาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
icon  เดือนกันยายน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
icon  เดือนสิงหาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
icon  เดือนกรกฎาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
icon  เดือนมิถุนายน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
icon  เดือนพฤษภาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
icon  เดือนเมษายน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
icon  เดือนมีนาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
icon  เดือนกุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
icon  เดือนมกราคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
icon  เดือนพฤศจิกายน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
icon  เดือนตุลาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
icon  เดือนกรกฎาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
icon  เดือนมิถุนายน ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
icon  เดือนพฤษภาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
icon  เดือนเมษายน ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
icon  เดือนมีนาคม และไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
icon  เดือนกุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
icon  เดือนมกราคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
icon  ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
icon  เดือนธันวาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
icon  เดือนพฤศจิกายน ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
icon  เดือนตุลาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
icon  เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2555
icon  เดือนมกราคม พ.ศ.2555
icon  ไตรมาสที่ 1 พ.ศ.2555
icon  ปีงบประมาณ พ.ศ.2554
 
ระบบบริการประชาชน (E-Service)
dot-wh เข้าสู่ระบบสอบถามสถานะคดี
dot-wh ค้นหาทรัพย์ประกาศขายทอดตลาด
dot-wh ตรวจสอบเจ้าของสำนวนคดีล้มละลาย
dot-wh ระบบการรับจองคิวด้านการบังคับคดีล่วงหน้า
dot-wh การส่งเงินอายัดและเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์
dot-wh ขายทอดตลาดตามโครงการบ้านล้านหลัง
dot-wh ขายทอดตลาดตามโครงการบ้านประชารัฐ
dot-wh ขายทอดตลาดสิ่งของ
dot-wh รายงานผลการขายทอดตลาด
dot-wh คู่มือผู้ซื้อทรัพย์ขายทอดตลาด
dot-wh Manual for Buyers
dot-wh ท่านถาม-เราตอบ
dot-wh คู่มือ / กฎหมาย เพื่อประชาชน
dot-wh คู่มือ / ขั้นตอนการบังคับคดี
dot-wh แบบฟอร์มติดต่อราชการ
dot-wh ยื่นคำร้อง ทางอิเล็กทรอนิกส์
dot-wh infographic
dot-wh ตรวจสอบจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์การเข้าประมูลทรัพย์
dot-wh ดาวน์โหลด Application On Mobile

เว็บไซต์สามารถใช้งานได้ดีกับ Microsoft Internet Explorer 11 ขึ้นไป หรือ Google Chrome, Firefox, Safari เวอร์ชั่นล่าสุด
กรมบังคับคดี
189/1 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทร 0 - 2881 - 4999 (อัตโนมัติ 20 คู่สาย)
hotline

ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : itsupport@led.mail.go.th
face1  twister-01  line-01  WCAG 2.0 (Level AAA) 
สถิติผู้เข้าชมวันนี้ : สถิติผู้เข้าชมรายวัน  5,905สถิติผู้เข้าชมรายวัน  5,905สถิติผู้เข้าชมรายวัน  5,905สถิติผู้เข้าชมรายวัน  5,905สถิติผู้เข้าชมรายวัน  5,905
สถิติผู้เข้าชมเดือนนี้ : สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 155,374สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 155,374สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 155,374สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 155,374สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 155,374สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 155,374สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 155,374