Logo of Legal Execution Department กลับหน้าหลัก กรมบังคับคดี เกี่ยวกับกรมบังคับคดี บริการต่างๆของกรมบังคับคดี ลิ้งค์หน่วยงานภายใน/ภายนอกกรมบังคับคดี ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สาระน่ารู้ การใช้จ่ายเงินดอกเบี้ยอันเกิดจ่ากเงินกลางของส่วนราชการ สังกัดกระทรวงยุติธรรม แผนผังเว็บไซต์กรมบังคับคดี ค้นหาประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
 
สถิติการบังคับคดีแพ่ง
   
   สถิติการบังคับคดีแพ่ง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
   สถิติการบังคับคดีแพ่ง ประจำเดือนมกราคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
   สถิติการบังคับคดีแพ่ง ประจำเดือนธันวาคม 2559 และไตรมาส 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
   สถิติการบังคับคดีแพ่ง ประจำเดือนพฤศจิกายน ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
   สถิติการบังคับคดีแพ่ง ประจำเดือนตุลาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
   สถิติการบังคับคดีแพ่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
   สถิติการบังคับคดีแพ่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
   สถิติการบังคับคดีแพ่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 
   สถิติการยึดทรัพย์สินคดีแพ่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552
   สถิติการอายัดทรัพย์สินคดีแพ่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552
   สถิติการยึดทรัพย์สินคดีแพ่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2548 - พ.ศ.2550
   สถิติการอายัดทรัพย์สินคดีแพ่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2548 - พ.ศ.2550
   
 
สถิติการบังคับคดีล้มละลาย
   
   สถิติคดีล้มละลาย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
   สถิติคดีล้มละลาย ประจำเดือนมกราคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
   สถิติคดีล้มละลาย ประจำเดือนธันวาคม 2559 และไตรมาส 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
   สถิติคดีล้มละลาย ประจำเดือนพฤศจิกายน ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
   สถิติคดีล้มละลาย ประจำเดือนตุลาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
   สถิติคดีล้มละลาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
   สถิติคดีล้มละลาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
   สถิติคดีล้มละลาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 
   สถิติคดีล้มละลาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 
   สถิติคดีล้มละลาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2548 - พ.ศ.2550 
   
 
สถิติการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้
   
   สถิติการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
   สถิติการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ ประจำเดือนมกราคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
   สถิติการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ ประจำเดือนธันวาคม 2559 และไตรมาส 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
   สถิติการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ ประจำเดือนพฤศจิกายน ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
   สถิติการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ ประจำเดือนตุลาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
   สถิติการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
   สถิติการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
   สถิติการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 
   สถิติการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552
   สถิติการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2548 - พ.ศ.2550
   
 
สถิติการวางทรัพย์
   
   สถิติการวางทรัพย์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
   สถิติการวางทรัพย์ ประจำเดือนมกราคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
   สถิติการวางทรัพย์ ประจำเดือนธันวาคม 2559 และไตรมาส 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
   สถิติการวางทรัพย์ ประจำเดือนพฤศจิกายน ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
   สถิติการวางทรัพย์ ประจำเดือนตุลาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
   สถิติการวางทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
   สถิติการวางทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
   สถิติการวางทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 
    สถิติการวางทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552
    สถิติการวางทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2548 - พ.ศ.2550
   
 
สถิติการขายทอดตลาดทรัพย์สินคดีแพ่ง
   
   สถิติการขายทอดตลาดทรัพย์สินคดีแพ่ง ประจำเดือนธันวาคม 2559 และไตรมาส 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
   สถิติการขายทอดตลาดทรัพย์สินคดีแพ่ง ประจำเดือนพฤศจิกายน ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
   สถิติการขายทอดตลาดทรัพย์สินคดีแพ่ง ประจำเดือนตุลาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
   สถิติการขายทอดตลาดทรัพย์สินคดีแพ่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
   สถิติการขายทอดตลาดทรัพย์สินคดีแพ่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
   สถิติการขายทอดตลาดทรัพย์สินคดีแพ่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557  
   สถิติการขายทอดตลาดทรัพย์สินคดีแพ่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2546 - พ.ศ.2555 
   สถิติการขายทอดตลาดทรัพย์สินคดีแพ่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552
   สถิติการขายทอดตลาดทรัพย์สินคดีแพ่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2548 - พ.ศ.2550
   
 
สรุปสถิติด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชั้นบังคับคดี
   
   สรุปสถิติด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชั้นบังคับคดี ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
   สรุปสถิติด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชั้นบังคับคดี ประจำเดือนมกราคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
   สรุปสถิติด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชั้นบังคับคดี ประจำเดือนธันวาคม 2559 และไตรมาส 1 ปีงบประมาณ
      พ.ศ.2560
 
   สรุปสถิติด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชั้นบังคับคดี ประจำเดือนพฤศจิกายน ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
   สรุปสถิติด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชั้นบังคับคดี ประจำเดือนตุลาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
   สรุปสถิติด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชั้นบังคับคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
   สรุปสถิติด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชั้นบังคับคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
   
 
สรุปสถิติสำนวนคดีนายประกัน
   
   สรุปสถิติสำนวนในคดีนายประกัน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
   สรุปสถิติสำนวนในคดีนายประกัน ประจำเดือนมกราคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
   สรุปสถิติสำนวนในคดีนายประกัน ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
   สรุปสถิติสำนวนในคดีนายประกัน ประจำเดือนธันวาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
   สรุปสถิติสำนวนในคดีนายประกัน ประจำเดือนพฤศจิกายน ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
   สรุปสถิติสำนวนในคดีนายประกัน ประจำเดือนตุลาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
   
 
สรุปสถิติด้านการบังคับคดีและวางทรัพย์
   
   สรุปสถิติด้านการบังคับคดีและวางทรัพย์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
   สรุปสถิติด้านการบังคับคดีและวางทรัพย์ ประจำเดือนมกราคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
   สรุปสถิติด้านการบังคับคดีและวางทรัพย์ ประจำเดือนพฤศจิกายน ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
   สรุปสถิติด้านการบังคับคดีและวางทรัพย์ ประจำเดือนตุลาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
   สรุปสถิติด้านการบังคับคดีและวางทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
   สรุปสถิติด้านการบังคับคดีและวางทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 
   สรุปสถิติด้านการบังคับคดีและวางทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 
   สรุปสถิติด้านการบังคับคดีและวางทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 
   สรุปสถิติด้านการบังคับคดีและวางทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
   สรุปสถิติด้านการบังคับคดีและวางทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553
   
 
สถิติการผลักดันทรัพย์สิน
   
   สถิติการผลักดันทรัพย์สิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
   สถิติการผลักดันทรัพย์สิน ประจำเดือนมกราคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
   สถิติการผลักดันทรัพย์สิน ประจำเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
   สถิติการผลักดันทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
   สถิติการผลักดันทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 
   สถิติการผลักดันทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
   สถิติการผลักดันทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555
   สถิติการผลักดันทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
   สถิติการผลักดันทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553
   สถิติการผลักดันทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552
   สถิติการผลักดันทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551
   สถิติการผลักดันทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2548 - พ.ศ.2550
   
 
สถิติการจัดทำบัญชีแสดงรายการรับ - จ่ายเงินในคดี ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
   
   สรุปสถิติการจัดทำบัญชีแสดงรายการรับ - จ่ายเงินในคดี ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำเดือนกุมภาพันธ์
     ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
 
   สรุปสถิติการจัดทำบัญชีแสดงรายการรับ - จ่ายเงินในคดี ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำเดือนมกราคม
     ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
 
   สรุปสถิติการจัดทำบัญชีแสดงรายการรับ - จ่ายเงินในคดี ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำไตรมาสที่ 1
     ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
 
   สรุปสถิติการจัดทำบัญชีแสดงรายการรับ - จ่ายเงินในคดี ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำเดือนธันวาคม
     ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
 
   สรุปสถิติการจัดทำบัญชีแสดงรายการรับ - จ่ายเงินในคดี ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำเดือนพฤศจิกายน
     ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
 
   สรุปสถิติการจัดทำบัญชีแสดงรายการรับ - จ่ายเงินในคดี ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำเดือนตุลาคม
     ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
 
   สรุปสถิติการจัดทำบัญชีแสดงรายการรับ - จ่ายเงินในคดี ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำเดือนกุมภาพันธ์
     พ.ศ.2555
   สรุปสถิติการจัดทำบัญชีแสดงรายการรับ - จ่ายเงินในคดี ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำเดือนมกราคม
     พ.ศ.2555
   สรุปสถิติการจัดทำบัญชีแสดงรายการรับ - จ่ายเงินในคดี ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำไตรมาสที่ 1
     พ.ศ.2555
  >  สรุปสถิติการจัดทำบัญชีแสดงรายการรับ - จ่ายเงินในคดี ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
   
 
Web Browser Support : Internet Explorer