home หน้าหลัก สายตรงผู้บริหาร บริการประชาชน ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร iconmenu
เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรมต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อดทน และ เสียสละ หากพบเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของกรมบังคับคดีมีการเรียกรับทรัพย์สินประพฤติไม่เหมาะสมหรือทุจริต
ขอให้แจ้งต่อ อธิบดีกรมบังคับคดี หมายเลขโทรศัพท์ 02-881-4800 และเรื่องทั่วไปติดต่อ 02-881-4999
สถิติคดี : กรมบังคับคดี
ข้อมูลสถิติคดี
สถิติการบังคับคดีแพ่ง
 
icon  สถิติการบังคับคดีแพ่ง ประจำเดือนตุลาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 new
icon  สถิติการบังคับคดีแพ่ง ประจำเดือนกันยายน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
icon  สถิติการบังคับคดีแพ่ง ประจำเดือนสิงหาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
icon  สถิติการบังคับคดีแพ่ง ประจำเดือนกรกฎาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
icon  สถิติการบังคับคดีแพ่ง ประจำเดือนมิถุนายน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
icon  สถิติการบังคับคดีแพ่ง ประจำเดือนพฤษภาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
icon  สถิติการบังคับคดีแพ่ง ประจำเดือนเมษายน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
icon  สถิติการบังคับคดีแพ่ง ประจำเดือนมีนาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
icon  สถิติการบังคับคดีแพ่ง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
icon  สถิติการบังคับคดีแพ่ง ประจำเดือนมกราคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
icon  สถิติการบังคับคดีแพ่ง ประจำเดือนธันวาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
icon  สถิติการบังคับคดีแพ่ง ประจำเดือนพฤศจิกายน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
icon  สถิติการบังคับคดีแพ่ง ประจำเดือนตุลาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
icon  สถิติการบังคับคดีแพ่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
icon  สถิติการบังคับคดีแพ่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
icon  สถิติการบังคับคดีแพ่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
icon  สถิติการบังคับคดีแพ่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
icon  สถิติการยึดทรัพย์สินคดีแพ่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552
icon  สถิติการอายัดทรัพย์สินคดีแพ่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552
icon  สถิติการยึดทรัพย์สินคดีแพ่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2548 - พ.ศ.2550
icon  สถิติการอายัดทรัพย์สินคดีแพ่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2548 - พ.ศ.2550
 
สถิติการบังคับคดีล้มละลาย
 
icon  สถิติคดีล้มละลาย ประจำเดือนตุลาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 new
icon  สถิติคดีล้มละลาย ประจำเดือนกันยายน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
icon  สถิติคดีล้มละลาย ประจำเดือนสิงหาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
icon  สถิติคดีล้มละลาย ประจำเดือนกรกฎาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
icon  สถิติคดีล้มละลาย ประจำเดือนมิถุนายน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
icon  สถิติคดีล้มละลาย ประจำเดือนพฤษภาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
icon  สถิติคดีล้มละลาย ประจำเดือนเมษายน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
icon  สถิติคดีล้มละลาย ประจำเดือนมีนาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
icon  สถิติคดีล้มละลาย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
icon  สถิติคดีล้มละลาย ประจำเดือนมกราคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
icon  สถิติคดีล้มละลาย ประจำเดือนธันวาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
icon  สถิติคดีล้มละลาย ประจำเดือนพฤศจิกายน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
icon  สถิติคดีล้มละลาย ประจำเดือนตุลาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
icon  สถิติคดีล้มละลาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
icon  สถิติคดีล้มละลาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
icon  สถิติคดีล้มละลาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
icon  สถิติคดีล้มละลาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
icon  สถิติคดีล้มละลาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552
icon  สถิติคดีล้มละลาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2548 - พ.ศ.2550
 
สถิติการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้
 
icon  สถิติการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ ประจำเดือนตุลาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 new
icon  สถิติการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ ประจำเดือนกันยายน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
icon  สถิติการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ ประจำเดือนสิงหาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
icon  สถิติการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ ประจำเดือนกรกฎาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
icon  สถิติการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ ประจำเดือนมิถุนายน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
icon  สถิติการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ ประจำเดือนพฤษภาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
icon  สถิติการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ ประจำเดือนเมษายน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
icon  สถิติการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ ประจำเดือนมีนาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
icon  สถิติการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
icon  สถิติการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ ประจำเดือนมกราคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
icon  สถิติการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ ประจำเดือนธันวาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
icon  สถิติการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ ประจำเดือนพฤศจิกายน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
icon  สถิติการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ ประจำเดือนตุลาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
icon  สถิติการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
icon  สถิติการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
icon  สถิติการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
icon  สถิติการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
icon  สถิติการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552
icon  สถิติการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2548 - พ.ศ.2550
 
สถิติการวางทรัพย์
 
icon  สถิติการวางทรัพย์ ประจำเดือนตุลาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 new
icon  สถิติการวางทรัพย์ ประจำเดือนกันยายน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
icon  สถิติการวางทรัพย์ ประจำเดือนสิงหาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
icon  สถิติการวางทรัพย์ ประจำเดือนกรกฎาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
icon  สถิติการวางทรัพย์ ประจำเดือนมิถุนายน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
icon  สถิติการวางทรัพย์ ประจำเดือนพฤษภาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
icon  สถิติการวางทรัพย์ ประจำเดือนเมษายน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
icon  สถิติการวางทรัพย์ ประจำเดือนมีนาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
icon  สถิติการวางทรัพย์ ประจำเดือนกุมภาพัันธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
icon  สถิติการวางทรัพย์ ประจำเดือนมกราคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
icon  สถิติการวางทรัพย์ ประจำเดือนธันวาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
icon  สถิติการวางทรัพย์ ประจำเดือนพฤศจิกายน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
icon  สถิติการวางทรัพย์ ประจำเดือนตุลาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
icon  สถิติการวางทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
icon  สถิติการวางทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
icon  สถิติการวางทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
icon  สถิติการวางทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
icon  สถิติการวางทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552
icon  สถิติการวางทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2548 - พ.ศ.2550
 
สถิติการขายทอดตลาดทรัพย์สินคดีแพ่ง
 
icon  สถิติการขายทอดตลาดทรัพย์สินคดีแพ่ง ประจำเดือนธันวาคม 2559 และไตรมาส 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
icon  สถิติการขายทอดตลาดทรัพย์สินคดีแพ่ง ประจำเดือนพฤศจิกายน ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
icon  สถิติการขายทอดตลาดทรัพย์สินคดีแพ่ง ประจำเดือนตุลาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
icon  สถิติการขายทอดตลาดทรัพย์สินคดีแพ่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
icon  สถิติการขายทอดตลาดทรัพย์สินคดีแพ่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
icon  สถิติการขายทอดตลาดทรัพย์สินคดีแพ่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
icon  สถิติการขายทอดตลาดทรัพย์สินคดีแพ่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2546 - พ.ศ.2555
icon  สถิติการขายทอดตลาดทรัพย์สินคดีแพ่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552
icon  สถิติการขายทอดตลาดทรัพย์สินคดีแพ่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2548 - พ.ศ.2550
 
สรุปสถิติด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชั้นบังคับคดี
 
icon  สรุปสถิติด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชั้นบังคับคดี ประจำเดือนตุลาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 new
icon  สรุปสถิติด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชั้นบังคับคดี ประจำเดือนกันยายน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
icon  สรุปสถิติด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชั้นบังคับคดี ประจำเดือนสิงหาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
icon  สรุปสถิติด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชั้นบังคับคดี ประจำเดือนกรกฎาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
icon  สรุปสถิติด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชั้นบังคับคดี ประจำเดือนมิถุนายน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
icon  สรุปสถิติด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชั้นบังคับคดี ประจำเดือนพฤษภาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
icon  สรุปสถิติด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชั้นบังคับคดี ประจำเดือนเมษายน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
icon  สรุปสถิติด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชั้นบังคับคดี ประจำเดือนมีนาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
icon  สรุปสถิติด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชั้นบังคับคดี ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
icon  สรุปสถิติด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชั้นบังคับคดี ประจำเดือนมกราคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
icon  สรุปสถิติด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชั้นบังคับคดี ประจำเดือนธันวาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
icon  สรุปสถิติด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชั้นบังคับคดี ประจำเดือนพฤศจิกายน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
icon  สรุปสถิติด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชั้นบังคับคดี ประจำเดือนตุลาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
icon  สรุปสถิติด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชั้นบังคับคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
icon  สรุปสถิติด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชั้นบังคับคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
icon  สรุปสถิติด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชั้นบังคับคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
 
สรุปสถิติสำนวนคดีนายประกัน
 
icon  สรุปสถิติสำนวนในคดีนายประกัน ประจำเดือนตุลาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 new
icon  สรุปสถิติสำนวนในคดีนายประกัน ประจำเดือนกันยายน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
icon  สรุปสถิติสำนวนในคดีนายประกัน ประจำเดือนสิงหาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
icon  สรุปสถิติสำนวนในคดีนายประกัน ประจำเดือนกรกฎาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
icon  สรุปสถิติสำนวนในคดีนายประกัน ประจำเดือนมิถุนายน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
icon  สรุปสถิติสำนวนในคดีนายประกัน ประจำเดือนพฤษภาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
icon  สรุปสถิติสำนวนในคดีนายประกัน ประจำเดือนเมษายน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
icon  สรุปสถิติสำนวนในคดีนายประกัน ประจำเดือนมีนาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
icon  สรุปสถิติสำนวนในคดีนายประกัน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
icon  สรุปสถิติสำนวนในคดีนายประกัน ประจำเดือนมกราคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
icon  สรุปสถิติสำนวนในคดีนายประกัน ประจำเดือนธันวาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
icon  สรุปสถิติสำนวนในคดีนายประกัน ประจำเดือนพฤศจิกายน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
icon  สรุปสถิติสำนวนในคดีนายประกัน ประจำเดือนตุลาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
icon  สรุปสถิติสำนวนในคดีนายประกัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
 
สรุปสถิติด้านการบังคับคดีและวางทรัพย์
 
icon  สรุปสถิติด้านการบังคับคดีและวางทรัพย์ ประจำเดือนตุลาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 new
icon  สรุปสถิติด้านการบังคับคดีและวางทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
icon  สรุปสถิติด้านการบังคับคดีและวางทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
icon  สรุปสถิติด้านการบังคับคดีและวางทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
icon  สรุปสถิติด้านการบังคับคดีและวางทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
icon  สรุปสถิติด้านการบังคับคดีและวางทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
icon  สรุปสถิติด้านการบังคับคดีและวางทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555
icon  สรุปสถิติด้านการบังคับคดีและวางทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
icon  สรุปสถิติด้านการบังคับคดีและวางทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553
 
สถิติการผลักดันทรัพย์สิน
 
icon  สถิติการผลักดันทรัพย์สิน ประจำเดือนตุลาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 new
icon  สถิติการผลักดันทรัพย์สิน ประจำเดือนกันยายน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
icon  สถิติการผลักดันทรัพย์สิน ประจำเดือนสิงหาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
icon  สถิติการผลักดันทรัพย์สิน ประจำเดือนกรกฎาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
icon  สถิติการผลักดันทรัพย์สิน ประจำเดือนพฤษภาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
icon  สถิติการผลักดันทรัพย์สิน ประจำเดือนเมษายน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
icon  สถิติการผลักดันทรัพย์สิน ประจำเดือนมีนาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
icon  สถิติการผลักดันทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
icon  สถิติการผลักดันทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
icon  สถิติการผลักดันทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
icon  สถิติการผลักดันทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555
icon  สถิติการผลักดันทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
icon  สถิติการผลักดันทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553
icon  สถิติการผลักดันทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552
icon  สถิติการผลักดันทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551
icon  สถิติการผลักดันทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2548 - พ.ศ.2550
 
สถิติการจัดทำบัญชีแสดงรายการรับ - จ่ายเงินในคดี ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
 
icon  สรุปสถิติการจัดทำบัญชีแสดงรายการรับ - จ่ายเงินในคดี ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำเดือนตุลาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 new
icon  สรุปสถิติการจัดทำบัญชีแสดงรายการรับ - จ่ายเงินในคดี ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำเดือนกันยายน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
icon  สรุปสถิติการจัดทำบัญชีแสดงรายการรับ - จ่ายเงินในคดี ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำเดือนสิงหาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
icon  สรุปสถิติการจัดทำบัญชีแสดงรายการรับ - จ่ายเงินในคดี ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำเดือนกรกฎาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
icon  สรุปสถิติการจัดทำบัญชีแสดงรายการรับ - จ่ายเงินในคดี ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำเดือนมิถุนายน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
icon  สรุปสถิติการจัดทำบัญชีแสดงรายการรับ - จ่ายเงินในคดี ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำเดือนพฤษภาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
icon  สรุปสถิติการจัดทำบัญชีแสดงรายการรับ - จ่ายเงินในคดี ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำเดือนเมษายน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
icon  สรุปสถิติการจัดทำบัญชีแสดงรายการรับ - จ่ายเงินในคดี ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำเดือนมีนาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
icon  สรุปสถิติการจัดทำบัญชีแสดงรายการรับ - จ่ายเงินในคดี ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
icon  สรุปสถิติการจัดทำบัญชีแสดงรายการรับ - จ่ายเงินในคดี ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำเดือนมกราคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
icon  สรุปสถิติการจัดทำบัญชีแสดงรายการรับ - จ่ายเงินในคดี ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำเดือนพฤศจิกายน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
icon  สรุปสถิติการจัดทำบัญชีแสดงรายการรับ - จ่ายเงินในคดี ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำเดือนตุลาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
icon  สรุปสถิติการจัดทำบัญชีแสดงรายการรับ - จ่ายเงินในคดี ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำเดือนกรกฎาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
icon  สรุปสถิติการจัดทำบัญชีแสดงรายการรับ - จ่ายเงินในคดี ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำเดือนมิถุนายน ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
icon  สรุปสถิติการจัดทำบัญชีแสดงรายการรับ - จ่ายเงินในคดี ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำเดือนพฤษภาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
icon  สรุปสถิติการจัดทำบัญชีแสดงรายการรับ - จ่ายเงินในคดี ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำเดือนเมษายน ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
icon  สรุปสถิติการจัดทำบัญชีแสดงรายการรับ - จ่ายเงินในคดี ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำเดือนมีนาคม และไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
icon  สรุปสถิติการจัดทำบัญชีแสดงรายการรับ - จ่ายเงินในคดี ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
icon  สรุปสถิติการจัดทำบัญชีแสดงรายการรับ - จ่ายเงินในคดี ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำเดือนมกราคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
icon  สรุปสถิติการจัดทำบัญชีแสดงรายการรับ - จ่ายเงินในคดี ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
icon  สรุปสถิติการจัดทำบัญชีแสดงรายการรับ - จ่ายเงินในคดี ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำเดือนธันวาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
icon  สรุปสถิติการจัดทำบัญชีแสดงรายการรับ - จ่ายเงินในคดี ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำเดือนพฤศจิกายน ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
icon  สรุปสถิติการจัดทำบัญชีแสดงรายการรับ - จ่ายเงินในคดี ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำเดือนตุลาคม ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
icon  สรุปสถิติการจัดทำบัญชีแสดงรายการรับ - จ่ายเงินในคดี ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2555
icon  สรุปสถิติการจัดทำบัญชีแสดงรายการรับ - จ่ายเงินในคดี ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2555
icon  สรุปสถิติการจัดทำบัญชีแสดงรายการรับ - จ่ายเงินในคดี ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำไตรมาสที่ 1 พ.ศ.2555
icon  สรุปสถิติการจัดทำบัญชีแสดงรายการรับ - จ่ายเงินในคดี ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
 

 
กรมบังคับคดี
189/1 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทร 0 - 2881 - 4999 (อัตโนมัติ 20 คู่สาย) ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : itsupport@led.mail.go.th

hotline

face1 WCAG 2.0 (Level AAA)
สถิติผู้เข้าชมวันนี้ : สถิติผู้เข้าชมรายวัน  5,128สถิติผู้เข้าชมรายวัน  5,128สถิติผู้เข้าชมรายวัน  5,128สถิติผู้เข้าชมรายวัน  5,128สถิติผู้เข้าชมรายวัน  5,128
สถิติผู้เข้าชมเดือนนี้ : สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 80,530สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 80,530สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 80,530สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 80,530สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 80,530สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 80,530