home หน้าหลัก สายตรงผู้บริหาร บริการประชาชน ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรมต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อดทน และ เสียสละ หากพบเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของกรมบังคับคดีมีการเรียกรับทรัพย์สินประพฤติไม่เหมาะสมหรือทุจริต
ขอให้แจ้งต่อ อธิบดีกรมบังคับคดี หมายเลขโทรศัพท์ 02-881-4800 และเรื่องทั่วไปติดต่อ 02-881-4999
   
 
เอกสารการมอบนโยบาย / ตรวจเยี่ยมกรมบังคับคดี
   
    ข้อมูลประกอบการประชุมหารือ การขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงยุติธรรมของผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม วันที่ 2 พฤษภาคม 2562
    ข้อมูลต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม วันที่ 2 พฤษภาคม 2562
   
 
ผลการดำเนินงานประจำปีของกรมบังคับคดี
   
    ผลการดำเนินงานของกรมบังคับคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 2 (ตั้งแต่เดือนมกราคม – มีนาคม 2562)
    ผลการดำเนินงานของกรมบังคับคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2561)
    ผลการดำเนินงานของกรมบังคับคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
   
 
ข้อมูลด้านยุทธศาสตร์ของกรมบังคับคดี
   
    แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) กรมบังคับคดี
    แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของกรมบังคับคดี
    ยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579)
    ข้อมูลประกอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) และแผนปฏิบัติราชการประจำปี
    ผังความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์กรมบังคับคดี
   
 
แผนปฏิบัติการดิจิทัล (พ.ศ. 2561-2565) กรมบังคับคดี
   
    แผนปฏิบัติการดิจิทัล (พ.ศ. 2561-2565) กรมบังคับคดี
   
 
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
   
    แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
   
 
รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
   
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบการรายงาน ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบการรายงาน ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบการรายงาน ณ วันที่ 15 มกราคม 2562
   
 
แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) กรมบังคับคดี
   
    แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) กรมบังคับคดี
   
 
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี ของกรมบังคับคดี
   
    แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
    แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
    แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
    แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
    แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
    แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
    แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
    แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555
    แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2554 (ฉบับทบทวน)
    แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
    แผนปฏิบัติราชการและแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 (ฉบับปรับปรุง)
    แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552
   
 
ยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579) ของกรมบังคับคดี
   
    ยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)
   
 
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของกรมบังคับคดี
   
    แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 2559 - 2562
    แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 2555 - 2558
    แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี 2552 - 2555
   
 
เป้าหมายการดำเนินงานด้านการบังคับคดีและวางทรัพย์
   
    เป้าหมายการดำเนินงานด้านการบังคับคดีและวางทรัพย์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555
    เป้าหมายการดำเนินงานด้านการบังคับคดีและวางทรัพย์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
   
 
แผนปฏิบัติการด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี พ.ศ.2554 - 2556 ของกรมบังคับคดี
   
    แผนปฏิบัติการด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี พ.ศ.2554 - 2556 ของกรมบังคับคดี
   
 
รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
   
    ผลการดำเนินงานตามแผนงาน / โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
    ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
    ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
    สรุปผลการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555
    แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553
    สรุปผลการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552
    รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550
    แผนภูมิแสดงค่าเปรียบเทียบระหว่างเป้าหมายกับผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550
   
 
แบบฟอร์มสถิติและตัวชี้วัด
   
  แบบรายงานสถิติการวางทรัพย์ (ผลผลิต)
  คู่มือการจัดเก็บสถิติการขายทอดตลาดทรัพย์สิน (8 ช่อง)
  คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ
  คู่มือจัดทำรายงานสถิติคดีแพ่ง
  แบบรายงานสถิติคดีแพ่ง
  ตารางบัญชีรับจ่าย
  แบบฟอร์มรายงานตัวชี้วัดเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพคดีล้ม
  แบบรายงานการขายทอดตลาดทรัพย์สินคดีแพ่ง
  แบบรายงานสถิติการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทในชั้นบังคับคดี
  แบบรายงานสถิติการรวบรวมทรัพย์สินในคดีล้มละลาย
   
   
 
ระบบบริการประชาชน (E-Service)
dot-wh เข้าสู่ระบบสอบถามสถานะคดี
dot-wh ค้นหาทรัพย์ประกาศขายทอดตลาด
dot-wh ตรวจสอบเจ้าของสำนวนคดีล้มละลาย
dot-wh ระบบการรับจองคิวด้านการบังคับคดีล่วงหน้า
dot-wh การส่งเงินอายัดและเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์
dot-wh ขายทอดตลาดตามโครงการบ้านล้านหลัง
dot-wh ขายทอดตลาดตามโครงการบ้านประชารัฐ
dot-wh ขายทอดตลาดสิ่งของ
dot-wh รายงานผลการขายทอดตลาด
dot-wh คู่มือผู้ซื้อทรัพย์ขายทอดตลาด
dot-wh Manual for Buyers
dot-wh ท่านถาม-เราตอบ
dot-wh คู่มือ / กฎหมาย เพื่อประชาชน
dot-wh คู่มือ / ขั้นตอนการบังคับคดี
dot-wh แบบฟอร์มติดต่อราชการ
dot-wh ยื่นคำร้อง ทางอิเล็กทรอนิกส์
dot-wh infographic
dot-wh ตรวจสอบจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ ในการเข้าประมูลทรัพย์
dot-wh ดาวน์โหลด Application On Mobile

เว็บไซต์สามารถใช้งานได้ดีกับ Microsoft Internet Explorer 11 ขึ้นไป หรือ Google Chrome, Firefox, Safari เวอร์ชั่นล่าสุด
กรมบังคับคดี
189/1 ถนนบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทร 0 - 2881 - 4999 (อัตโนมัติ 20 คู่สาย)
hotline

ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ : itsupport@led.mail.go.th
face1  WCAG 2.0 (Level AAA) 
สถิติผู้เข้าชมวันนี้ : สถิติผู้เข้าชมรายวัน  365สถิติผู้เข้าชมรายวัน  365สถิติผู้เข้าชมรายวัน  365
สถิติผู้เข้าชมเดือนนี้ : สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 122,775สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 122,775สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 122,775สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 122,775สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 122,775สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 122,775สถิติผู้เข้าชมรายเดือน 122,775