สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงราย สาขาเทิง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยภูมิ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา โครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพร ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสวนสาธารณะ