กรมบังคับคดี
เปลี่ยนการแสดงผล  :
ledlogo
กรมบังคับคดีรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2564 จากสำนักงาน ก.พ.ร.
กรมบังคับคดีรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2564 จากสำนักงาน ก.พ.ร.
17/9/2564

   วันที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2564 พร้อมมอบนโยบายและทิศทางการพัฒนาระบบราชการ ให้แก่ส่วนราชการที่ได้รับรางวัลจากสำนักงาน ก.พ.ร. ซึ่งในปีนี้กรมบังคับคดีได้รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2564 จำนวน 1 รางวัล โดยมีนางอรัญญา ทองน้ำตะโก อธิบดีกรมบังคับคดี พร้อมด้วยนายเสกสรร สุขแสง รองอธิบดีกรมบังคับคดี เข้ารับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประเภทรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 ระดับก้าวหน้า (Advance) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งกรมบังคับคดีเป็น 1 ใน 14 หน่วยงานภาครัฐที่ได้รับรางวัลดังกล่าว นอกจากนี้ กรมบังคับคดีจัดให้มีการถ่ายทอดสดผ่านทาง youtube channel ของสำนักงาน ก.พ.ร. ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคารกรมบังคับคดี โดยมีนางทัศนีย์ เปาอินทร์ รองอธิบดีกรมบังคับคดี พร้อมด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี ร่วมแสดงความยินดีและให้กำลังใจ ในการรับรางวัลครั้งนี้ ทั้งนี้ รางวัลเลิศรัฐ (Public Sector Excellence Awards: PSEA) เป็นรางวัลที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) มอบให้กับหน่วยงานของรัฐที่ดำเนินการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง และมีผลดำเนินการปรับปรุงองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพและบริหารจัดการภาครัฐอย่างโดดเด่น เพื่อส่งเสริมให้ส่วนราชการยกระดับมาตรฐานคุณภาพการให้บริการ ให้เทียบเท่าสากล ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน
ข่าวล่าสุด
hotline