กรมบังคับคดี
เปลี่ยนการแสดงผล  :
ledlogo
กรมบังคับคดีร่วมพิธีลงนามแผนงานระยะปี พ.ศ. 2564 - 2565
กรมบังคับคดีร่วมพิธีลงนามแผนงานระยะปี พ.ศ. 2564 - 2565
17/9/2564

   วันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม และ Mr. Nguyen Khanh Ngoc, Deputy Minister of Justice of Vietnam ได้ลงนามในแผนงานระยะปี พ.ศ. 2564 - 2565 ระหว่าง กระทรวงยุติธรรมแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงยุติธรรมแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีผู้แทนจากกระทรวงยุติธรรม หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกรมบังคับคดีโดย นางทัศนีย์ เปาอินทร์ รองอธิบดีกรมบังคับคดี เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว การลงนามในครั้งนี้เป็นความร่วมมือตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านกิจการยุติธรรมและกฎหมายระหว่างกระทรวงยุติธรรมแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงยุติธรรมแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (Memorandum of Understanding between the Ministry of Justice of the Kingdom of Thailand and the Ministry of Justice of the Socialist of Republic of Vietnam) ซึ่งแผนงานระยะปี พ.ศ. 2564-2565 นี้ มีความร่วมมือที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกรมบังคับคดีในด้านการบังคับคดีแพ่งและการพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบการบังคับคดี รวมทั้งการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบังคับคดีแพ่งซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนากระบวนการบังคับคดีแพ่งของประเทศไทยและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและเป็นการพัฒนาความสัมพันธ์อันดีระหว่างทั้งสองฝ่ายต่อไป
ข่าวล่าสุด
hotline