กรมบังคับคดี
เปลี่ยนการแสดงผล  :
ledlogo
กรมบังคับคดีจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้และซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรกรมบังคับคดีในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รูปแบบออนไลน์
กรมบังคับคดีจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้และซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรกรมบังคับคดีในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รูปแบบออนไลน์
16/9/2564

    วันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องอบรมศูนย์สารสนเทศและการสื่อสาร กรมบังคับคดีจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้และซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรกรมบังคับคดีในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รูปแบบออนไลน์ ซึ่งมีนายสุทธิชัย คล้อสวัสดิ์ ที่ปรึกษาสถาบันพัฒนาการบังคับคดี เข้าร่วมสังเกตการณ์ โดยมีนางสาวววีณา ขวัญปัญญา เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ นายวิทวัฒน์ ศรีไพร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร นายสมเกียรติ ปัญญาเปรียว นิติกร สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 6 และนายศิริศักดิ์ ดุจวรรณ เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานบังคับคดีแพ่งกรุงเทพมหานคร 6 เป็นวิทยากรอบรมในหัวข้อ "การลงบันทึกข้อมูล การยึดทรัพย์ การอายัดทรัพย์ระบบ e-Filing สำหรับผู้อำนวยการ นิติกรและเจ้าหน้าที่ธุรการ" ซึ่งมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดีส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค เข้าร่วม จำนวน 108 คน เพื่อให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี มีความรู้ ความเข้าใจ ในการลงบันทึกข้อมูล การยึดทรัพย์ การอายัดทรัพย์ระบบ e-Filing เพื่อให้การปฏิบัติมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป
ข่าวล่าสุด
hotline