กรมบังคับคดี เปิดให้บริการสำนักงานบังคับคดีกรุงเทพมหานคร เขตพื้นที่ 6 แล้ว 19/9/2556
         ตามที่ กรมบังคับคดีมีภารกิจด้านการบังคับคดีแพ่ง การบังคับคดีล้มละลาย การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้และการวางทรัพย์ ซึ่งปัจจุบันพบว่าสำนวนคดีของ กรมบังคับคดีมีปริมาณเพิ่มขึ้น ดังนั้นเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการให้บริการแก่ประชาชนด้านการบังคับคดี กรมบังคับคดี จึงได้จัดตั้ง สำนักงานบังคับคดีกรุงเทพมหานคร เขตพื้นที่ 6 โดยได้เปิดให้บริการแล้วตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2556 ที่ผ่านมา โดย สำนักงานฯ รับผิดชอบคดีแพ่งที่อยู่ในเขตอำนาจของศาลแขวงธนบุรี ศาลแพ่งธนบุรี และศาลอาญาธนบุรี สำนักงานตั้งอยู่ ณ อาคารเลขที่ 155/9 ซอย บางขุนเทียน 3 แขวง/เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150 หมายเลขโทรศัพท์ 02 416 9733 , 02 416 9735 , 02 416 9740 - 3 และหมายเลขแฟกซ์ 02 416 9731 – 2