กรมบังคับคดี กำหนดเปิดที่ทำการสำนักงานบังคับคดี เพิ่ม วันที่ 1 เม.ย. 2556 26/3/2556
         ตามที่กรมบังคับคดี มีนโยบายในการดำเนินงานด้านการบังคับคดี ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสามารถอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนได้อย่างรวดเร็ว ทั้งนี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ โดยเฉพาะการดำเนินการบังคับคดีแพ่ง งานวางทรัพย์ และงานประเมินราคาทรัพย์ กรมบังคับคดีจึงได้จัดตั้งสำนักงานบังคับคดี เพิ่ม จำนวน 2 แห่ง และมีกำหนดเปิดที่ทำการ ในวันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2556 ดังนี้ 1.สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน ดำเนินการบังคับคดีแพ่ง ตามหมายบังคับคดีหรือคำสั่งศาลจังหวัดหัวหิน งานวางทรัพย์ และงานประเมินราคาทรัพย์ ในเขตอำนาจศาลจังหวัดหัวหิน ทั้งคดีที่ค้างดำเนินการและคดีที่เกิดใหม่ ที่ทำการตั้งอยู่ ณ อาคารเลขที่ 66/103 ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 2.สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี ส่วนย่อยเวียงสระ ดำเนินการบังคับคดีแพ่ง ตามหมายบังคับคดีหรือคำสั่งศาลจังหวัดเวียงสระ งานวางทรัพย์ และงานประเมินราคาทรัพย์ ในเขตอำนาจศาลจังหวัดเวียงสระ ทั้งคดีที่ค้างดำเนินการและคดีที่เกิดใหม่ ที่ทำการตั้งอยู่ ณ อาคารเลขที่ 288/29 – 30 ม. 10 ต.บ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี