Logo of Legal Execution Department กลับหน้าหลัก กรมบังคับคดี เกี่ยวกับกรมบังคับคดี บริการต่างๆของกรมบังคับคดี ลิ้งค์หน่วยงานภายใน/ภายนอกกรมบังคับคดี ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สาระน่ารู้ การใช้จ่ายเงินดอกเบี้ยอันเกิดจ่ากเงินกลางของส่วนราชการ สังกัดกระทรวงยุติธรรม แผนผังเว็บไซต์กรมบังคับคดี ค้นหาประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
ข่าวกิจกรรม : กรมบังคับคดี
 


ข่าวประชาสัมพันธ์กรมบังคับคดี
|< <      2     3     4     5     6     > >|
กรมบังคับคดีประชุมคณะทำงานศึกษากำหนดกรอบวิธีการประเด็นสำคัญปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ คำสั่ง และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประมูลขายทอดตลาดทรัพย์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ กรมบังคับคดีประชุมคณะทำงานศึกษากำหนดกรอบวิธีการประเด็นสำคัญปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ คำสั่ง และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประมูลขายทอดตลาดทรัพย์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
13/7/2560

วันนี้ (13 กรกฎาคม 2560) เวลา 09.30 น. นางศศิวิมล ธนศานติ รองอธิบดีกรมบังคับคดี เป็นประธานในการประชุม การประชุมดังกล่าวเพื่อศึกษากำหนดกรอบวิธีการประเด็นสำคัญปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ คำสั่ง และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประมูลขายทอดตลาดทรัพย์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องคชสาร 3 ชั้น 2 อาคาร 25 ปี ก

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีจัดกิจกรรมออกกำลังกายเสริมสร้างสุขภาพ และสร้างพลังสุขในการทำงาน กรมบังคับคดีจัดกิจกรรมออกกำลังกายเสริมสร้างสุขภาพ และสร้างพลังสุขในการทำงาน
12/7/2560

วันนี้ (12 กรกฎาคม 2560) เวลา 15.00 น. กรมบังคับคดีจัดกิจกรรมออกกำลังกายเสริมสร้างสุขภาพ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกคน ให้มีสุขภาพร่างกายที่ดี และมีความผ่อนคลายจากการทำงาน พร้อมมุ่งมั่นพัฒนาการทำงานเพื่อให้ประชาชนได้รับความยุติธรรมอย่างทั่วถึง และเท่าเทียม ณ บริเวณลานอเนกประสง

.... อ่านต่อ>>
ทรัพย์สินที่ไม่สามารถยึด หรือ อายัดได้ ทรัพย์สินที่ไม่สามารถยึด หรือ อายัดได้
12/7/2560

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 30) พ.ศ.2560

.... อ่านต่อ>>
พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 30) พ.ศ.2560 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 30) พ.ศ.2560
12/7/2560

ประกาศราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 มีผลใช้บังคับ เมื่อพ้น 60 วัน นับแต่วันประกาศราชกิจจานุเบกษา

.... อ่านต่อ>>
บทเฉพาะกาลพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 30) พ.ศ.2560 บทเฉพาะกาลพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 30) พ.ศ.2560
12/7/2560

ประกาศราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 มีผลใช้บังคับ เมื่อพ้น 60 วัน นับแต่วันประกาศราชกิจจานุเบกษา

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีจัดโครงการเพิ่มศักยภาพในการให้ความรู้กฎหมายด้านการบังคับคดีล้มละลายแก่เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี รุ่นที่ 2 กรมบังคับคดีจัดโครงการเพิ่มศักยภาพในการให้ความรู้กฎหมายด้านการบังคับคดีล้มละลายแก่เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี รุ่นที่ 2
12/7/2560

วันนี้ (12 กรกฎาคม 2560) เวลา 13.00 น. นายทรงธรรม พูนเกษมทรัพย์ รองอธิบดีกรมบังคับคดี เป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มศักยภาพในการให้ความรู้กฎหมายด้านการบังคับคดีล้มละลายแก่เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี รุ่นที่ 2 พร้อมบรรยายพิเศษ เรื่องการให้ความรู้ด้านกฎหมายแพ่งและกฎหมายล้มละลาย การทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนเครือข่ายบังคับคดีและวิทยากรตัวคูณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับคดี กรมบังคับคดีประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนเครือข่ายบังคับคดีและวิทยากรตัวคูณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับคดี
11/7/2560

วันนี้ (11 กรกฎาคม 2560) เวลา 13.30 น. นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี ในฐานะที่ปรึกษาคณะทำงานขับเคลื่อนเครือข่ายบังคับคดีและวิทยากรตัวคูณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับคดี เข้าร่วมรับฟังการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนเครือข่ายบังคับคดีและวิทยากรตัวคูณฯ โดยมีนางสาวรัตนาวดี สมบรูณ์ รองอธิบ

.... อ่านต่อ>>
อธิบดีกรมบังคับคดีให้สัมภาษณ์ประเด็น“ปลดล็อกลูกหนี้บังคับคดี...เปิดช่องทางทำมาเลี้ยงชีพ”ทางสถานีโทรทัศน์ NBT อธิบดีกรมบังคับคดีให้สัมภาษณ์ประเด็น“ปลดล็อกลูกหนี้บังคับคดี...เปิดช่องทางทำมาเลี้ยงชีพ”ทางสถานีโทรทัศน์ NBT
11/7/2560

วันนี้ (11 กรกฎาคม 2560) เวลา 22.00 - 23.00 น. ขอเชิญชมการให้สัมภาษณ์ของนางสาวรื่น วดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดีในประเด็น “ปลดล็อกลูกหนี้บังคับคดี...เปิดช่องทางทำมาเลี้ยงชีพ” รายการห้องข่าว ทางสถานีโทรทัศน์ NBT ดำเนินรายการโดยนางสาวธนัญญา พิพิธวณิชการ

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีร่วมเป็นจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กรมบังคับคดีร่วมเป็นจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
11/7/2560

วันนี้ (11 กรกฎาคม 2560) เวลา 10.00 น. กรมบังคับคดี นำโดยนางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี และนายทรงธรรม พูนเกษมทรัพย์ รองอธิบดีกรมบังคับคดี พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมบังคับคดี ตลอดจนประชาชนทั่วไป ร่วมเป็นจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทส

.... อ่านต่อ>>
กรมบังคับคดีจัดประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ ครั้งที่ 16/2560 กรมบังคับคดีจัดประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ ครั้งที่ 16/2560
11/7/2560

วันนี้ (11 กรกฎาคม 2560) เวลา 09.30 น. กรมบังคับคดี จัดประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์ ครั้งที่ 16/2560 เพื่อกำหนดราคาเริ่มต้นในการประกาศขายทอดตลาดทรัพย์ตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขายทอดตลาด พ.ศ.2559 โดยมี นางศศิวิมล ธนศานติ รองอธิบดีกรมบังคับคดี เป็นประธานการประชุม ผู้เข้าร่

.... อ่านต่อ>>
|< <      2     3     4     5     6     > >|

 
 
 
Web Browser Support : Internet Explorer