กรมบังคับคดีจัดกิจกรรม CSR บริจาคเสื้อผ้าแก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
19/9/2562  
   


กรมบังคับคดีเข้าร่วมมหกรรมวิชาการ “เยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจเคารพสิทธิ” ภายใต้โครงการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านสิทธิมนุษยชน
19/9/2562  
   


กรมบังคับคดีเข้าร่วมการประชุม ประจำปี 2562 เรื่อง “พัฒนาพื้นที่ไทย : เชื่อมไทย ก้าวไกล เชื่อมโลก”
19/9/2562  
   


กรมบังคับคดีร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย
19/9/2562