เข้าสู่เว็บไซต์กรมบังคับคดี            ยื่นคำร้องขอรับเงินคดีแชร์นกแก้ว    

  เข้าสู่ระบบสอบถามสถานะคดี      รายงานผลการขายทอดตลาดทรัพย์สิน